Uchwała Nr XXIX/338/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego


Uchwała Nr XXIX/338/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 01 grudnia 2005 roku.

----------------------------------------

w sprawie : określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/, art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami/,art.6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / tekst jednolity Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz.431 z późn. zmianami/, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami/

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Określa się następujące wzory formularzy :

1. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik nr 1.

2. Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowi załącznik nr 2.

3. Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowi załącznik nr 3.

4. Wzór informacji do wymiaru podatku od nieruchomości IN-1 stanowi załącznik nr 4.

5. Wzór informacji do wymiaru podatku rolnego IR-1 stanowi załącznik nr 5.

6. Wzór informacji do wymiaru podatku leśnego IL-1 stanowi załącznik nr 6.

§2

Traci moc uchwała Nr XXI/217/2004 Rady Gminy Ożarowice z dnia 02 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego

i leśnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.

DN - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

.....................................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,

stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami

lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub

ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź

wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15 42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q 2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q6. współużytkownik wieczysty q7. posiadacz zależny /np. dzierżawca, najemca/ q 8. współposiadacz zależny

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali /Uwaga! Wykazuje się odrębnie

dla każdej nieruchomości/

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

/ Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię **

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki

Data urodzenia/ Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano nr PESEL/**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** / Numer PKD

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja na dany rok q2. korekta deklaracji rocznej q3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

q4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku q5.zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Kwota podatku

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW / Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2/

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

21.

................... m2

22.

23.

.................,.......zł

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

24.

.................... ha

25.

26.

.................,.......zł

3. oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem B i Bp

27.

................... m2

28.

29.

.................,.......zł

4. pozostałych,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dział.pożytku publicznego przez org.poż.publ.

30.

.................... m2

31.

32.

.................,.......zł

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych

33.

................... m2

34.

35.

.................,.......zł

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

36.

................... m2

37.

38.

................,........zł

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

39.

................... m2

40.

41.

.................,.......zł

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

42.

................... m2

43.

44.

.................,.......zł

5. pozostałych w zależności od rodzaju :

a/ budynków inwentarskich, gospodarczych oraz stodół

b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej dział.pożytku publicz. przez org.poż.publ.

45.

................... m2

................ m2

46.

47.

.................,.......zł

................,........zł

D.3 BUDOWLE

1. budowle (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

(wartość, określona na podst.art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o piol )

48.

...............,.......zł

49.

%

50.

.................,.......zł

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Suma kwot z kol. D ( należy zaokrąglić do pełnych złotych )

51.

.................,.......zł

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać przedmiot zwolnienia, jego powierzchnię, bądź wartość budowli zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego................................................../

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

52. Imię

53. Nazwisko

54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

53. Uwagi organu podatkowego

W wyniku wstępnej kontroli przypada : do przypisu.......................................................zł ; do odpisu..........................................................zł

Przypisano - odpisano kwotę ...................................................decyzją Nr...........................................z dnia....................................200....roku

Zaksięgowano pod pozycją dziennika obrotów nr..............................kwotę............................................dnia.....................................200....roku.

54. Data i podpis sprawdzającego formularz

55. Podpis księgowego* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz części kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

P O U C Z E N I E :

1.Składający deklaracje są obowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania -na rachunek:

URZĄD GMINY OŻAROWICE BS ŚWIERKLANIEC K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

2.Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

3.Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji / Dz. U. z 2002 r Nr 110, poz. 968 z późn. zm./.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

...................................................................................................

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

na

2. Rok

........................................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej/ dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień/.

Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15 42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q 2. współwłaściciel q3. Posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

q6. współużytkownik wieczysty q7. posiadacz zależny / np. dzierżawca, najemca/ q 8. współposiadacz zależny

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej

nieruchomości/

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

/ Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki

Data urodzenia / Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano nr PESEL/**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** /Numer PKD /Dla prowadzących działalność gospodarczą/

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja na dany rok q2. korekta deklaracji rocznej q3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego q4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku q5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych /Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2/

Liczba hektarów przelicze-niowych

Okręg I

Stawka z 1 hektara (przelicze-niowego lub

fizycznego)

w zł,gr

Wymiar podatku rolnego w zł,gr

Ogółem

Nie podlegające przeliczeniu na ha przeliczeniowe

Podlegające przeliczeniu na hektary przeliczeniowe

Grunty orne

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami

a) zarybione, łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami ryb niż w poz. a)

c) grunty pod stawami niezarybionymi

Rowy

Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone na UR

I

II

IIIa

III

IIIb

IVa

IV

V

VI

VIz

Razem

( bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

1. z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów

2. inwestycyjne

3. górskie

4. inne

Razem

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku

Różnica kwot z D - F (należy zaokrąglić do pełnych złotych )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego.................................................../

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

23. Uwagi organu podatkowego

W wyniku wstępnej kontroli przypada : do przypisu....................................................zł ; do odpisu..............................................................zł .

Przypisano - odpisano kwotę.......................................................decyzją Nr.........................................z dnia...................................200.....roku

Zaksięgowano pod pozycją dziennika obrotów nr..................................kwotę.........................................dnia...................................200.....roku.

25. Data i podpis sprawdzającego formularz

26.Podpis księgowegoP O U C Z E N I E :

1.Składający deklaracje są obowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - na rachunek :

URZĄD GMINY OŻAROWICE BS ŚWIERKLANIEC K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

w ratach proporcjonalnych do trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

2. Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

3.Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji / Dz. U. z 2002 roku Nr 110, poz. 968 z późn. zm./

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację

..............................................................

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338 /2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

na

2. Rok

..............................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn.zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na

powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15

42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)

* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj składającego deklarację ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. osoba fizyczna q 2. osoba prawna q3. jednostka organizacyjna q 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q4. współposiadacz samoistny q5. użytkownik wieczysty

q5. współużytkownik wieczysty q6. posiadacz zależny / np. dzierżawca, najemca/ q 7. współposiadacz zależny

6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór

dokumentów. / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/.

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

9. Nazwa skrócona* /Imię ojca, imię matki

Data urodzenia /Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano nr PESEL**

10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL** / Numer PKD

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**

11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI

20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. deklaracja na dany rok q2. korekta deklaracji rocznej q3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego q4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku q5.zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

/Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2/

Stawka podatku

(0,220 m3 drewna x cena drewna)

w zł, gr

Kwota podatku w zł, gr

(rubr. 2x rubr.3)

1

2

3

4

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów

przyrody i parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione

w poz. 1 i 2)

4. Deklarowany podatek leśny

/ należy zaokrąglić do pełnych złotych/

x

x

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego................................................../

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

21. Imię

22. Nazwisko

23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

25. Uwagi organu podatkowego

W wyniku wstępnej kontroli przypada : do przypisu...................................................zł; do odpisu............................................................... zł.

Przypisano - odpisano kwotę........................................................decyzją Nr....................................z dnia......................................200.....roku.

Zaksięgowano pod pozycją dziennika obrotów nr.........................kwotę.............................................dnia.......................................200....roku.

26. Data i podpis sprawdzającego formularz

27. Podpis księgowegoP O U C Z E N I E :

1. Składający deklaracje są obowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - na rachunek :

URZĄD GMINY OŻAROWICE BS SWIERKLANIEC K-to nr 48 8467 0001 0000 2974 2000 0011

w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego , za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

2. Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

3. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji / Dz. U. z 2002 roku Nr 110, poz. 968 z późn. zm./.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................IN - 1 INFORMACJA DO WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

na

2. Rok

........................................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15 42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny / np. dzierżawca, najemca/ q 8. współposiadacz zależny

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek , budynków, lokali / Uwaga! Wykazuje się odrębnie

dla każdej nieruchomości/

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

/ Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki

Data urodzenia /Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL/

9. Numer PESEL / REGON Numer PKD / Dla prowadzących działalność gospodarczą/

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. informacja składana po raz pierwszy q 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW / Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2 /

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

20.

............................................................................ m2

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

21.

............................................................................ ha

3. oznaczonych w ewidencji gruntów symbolem B i Bp

22.

............................................................................ m2

4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego/ grunty niesklasyfiko-

wane w ewidencji gruntów jako użytki rolne/

23.

............................................................................ m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)

1. mieszkalnych w tym :

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

- pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

24.

............................................................................ m2

................................................................................................ m2

25.

................................................................................................ m2

*Budynek to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym:

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow. )

- pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

26.

.............................................................................. m2

................................................................................................. m2

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

- pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

27.

............................................................................. m2

................................................................................................ m2

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w tym:

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

- pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

28.

............................................................................ m2

................................................................................................ m2

5. pozostałych w zależności od rodzaju :

a/ budynków inwentarskich, gospodarczych oraz stodół :

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

-pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

b/ pozostałych ,w tym zaj.na prow.odpł. statutowej dział

pożytku publicz. przez organizacje pożytku publicz.:

- pomieszczeń o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% pow.)

- pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m

Ogółem :

29.

............................................................................ m2

............................................................................................... m2

...............................................................................................m2

................................................................................................m2

...............................................................................................m2

...............................................................................................m2

D.3 BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI

1. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

(wartość należy zaokrąglić do pełnych złotych)

30.

.....................................................................,......zł

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego......................................................./.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

30. Imię

31. Nazwisko

32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularzU W A G A :

Informację należy złożyć do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Ożarowicach / pokój nr 8 /.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

...................................................................................................

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.IR - 1 INFORMACJA DO WYMIARU PODATKU ROLNEGO

na

2. Rok

........................................Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.)

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15

42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. właściciel q 2. współwłaściciel q3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q6. współużytkownik wieczysty q7. posiadacz zależny /np. dzierżawca, najemca/ q 8. współposiadacz zależny

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek. / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej

nieruchomości/

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

/ Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki

Data urodzenia / Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL/

9. Numer PESEL/ REGON Numer PKD / Dla prowadzących działalność gospodarczą/

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q1. informacja składana po raz pierwszy q2. korekta uprzednio złożonej informacjiD. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)

Klasy użytków wynikające z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych / Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2 /

Grunty orne - R

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

Sady -S-R,S-Ł,S-Ps

I

II

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

V

VI

VIz

Użytki zielone -Ł i Ps

I

II

III

IV

V

VI

VIz

Grunty rolne zabudowane -

B-R,B- Ł i B- Ps

I

II

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

V

VI

VIz

Grunty pod stawami - Wsr

a) zarybione, łososiem, trocią,

głowacicą, palią i pstrągiem

b) zarybione innymi gatunkami

ryb niż w poz. a)

c) grunty pod stawami

niezarybionymi

Rowy - W

R

Ł,Ps

Grunty zadrzewione i zakrzewione położone na użytkach rolnych - Lz-R, Lz-Ł, Lz-Ps

I

II

III

IIIa

IIIb

IV

IVa

IVb

V

VI

VIz

RazemE. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. INFORMACJA O POSIADANYCH UŻYTKACH ROLNYCH POŁOŻONYCH NA

TERENIE INNYCH GMIN (podać nazwę gminy, rodzaj, klasę i powierzchnię posiadanych gruntów)G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego ............................................................/

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularzU W A G A :

Informację należy złożyć do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Ożarowicach / pokój 8/.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

.......................................................................

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Ożarowice

Nr XXIX/338/2005 z dnia 01 grudnia 2005 roku.IL-1 INFORMACJA DO WYMIARU PODATKU LEŚNEGO

na

2. Rok

................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200., poz. 1682 z późn.zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego

lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Wójt Gminy Ożarowice właściwy ze względu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

3. Wójt Gminy Ożarowice

ul. Dworcowa 15

42 - 625 O ż a r o w i c e

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE

4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. właściciel q 2. współwłaściciel q 3. posiadacz samoistny q 4. współposiadacz samoistny q 5. użytkownik wieczysty

q 6. współużytkownik wieczysty q 7. posiadacz zależny /np. dzierżawca, najemca/ q 8. współposiadacz zależny

5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz identyfikator/y działek / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/.

6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór

dokumentów. / Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości/.

7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Imię ojca, imię matki,

Data urodzenia / Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL/

9. Numer PESEL/ Numer REGON / Numer PKD / Dla prowadzących działalność gospodarczą /

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA

10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

q 1. informacja składana po raz pierwszy q 2. korekta złożonej uprzednio informacji

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

/ Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m2/

1

2

1. Lasy ochronne oraz lasy wchodzące

w skład rezerwatów przyrody

i parków narodowych

2. Lasy pozostałe

3. Razem

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO / numer telefonu kontaktowego …………………………………./

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

20. Imię

21. Nazwisko

22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularzU W A G A :

Informację należy złożyć do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Ożarowicach / pokój 8/.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  01‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2006 12:33:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie