Uchwała Nr XXVIII/326/2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materialów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Uchwała Nr XXVIII/326/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005r.

w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) art. 110 ust. 1 i 2, art. 119 - 125 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm)

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zatwierdzić procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zgodnie z

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc uchwała Nr XIII/72/99 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 września

1999 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu Gminy

Ożarowice oraz szczegółowości i rodzaju materiałów informacyjnych

towarzyszących budżetowi...

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/326/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 r0ku

Procedura

uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych

towarzyszących projektowi budżetu.

- Ożarowice 2005 -

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 1

1. Radni i przedstawiciele sołectw mogą składać własne propozycje do projektu

budżetu do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, zakładu budżetowego oraz Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, samodzielne stanowiska pracy, a także instytucje kultury opracowują i przedkładają Skarbnikowi Gminy w terminie do 30 września plany rzeczowe zadań wraz z niezbędnymi materiałami kalkulacyjnymi. Propozycje do projektu budżetu przedkładane są w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

3. Propozycje złożone przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 , obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, samorządowej i subwencji z budżetu państwa stanowią materiał kalkulacyjny dla Skarbnika Gminy do opracowania tabelaryczngo projektu budżetu gminy w terminie do 31 października.

4. W terminie do 31 października Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami przygotowuje informację o stanie mienia komunalnego gminy.

5. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane w projekcie

budżetu.

§ 2

1. Plany rzeczowe zadań oraz materiały kalkulacyjne opracowywane są na każdy

rok budżetowy na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu

spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu

terytorialnego, z uwzględnieniem :

a) prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

b) prognozowanego stopnia inflacji,

b) stawek podatków i opłat obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego,

d) rzewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok

budżetowy w jednostkach powiązanych z budżetem gminy wraz z

przewidywanymi zmianami,

e) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy wraz

z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku

budżetowego,

f) założeń do wieloletniego programu inwestycyjnego gminy wynikającego z

Uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego wraz ze

zmianami,

g) prognoz przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe.

h) wytycznych Wójta Gminy dla jednostek organizacyjnych gminy oraz referatów

Urzędu Gminy w sprawie określenia propozycji do projektu budżetu gminy.

§ 3

1. Skarbnik Gminy przedkłada projekt budżetu wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego Wójtowi Gminy.

2. Wójt Gminy dokonuje analizy przedłożonego projektu i określa końcowy kształt

projektu budżetu gminy oraz wydaje zarządzenie w sprawie projektu budżetu

gminy.

§ 4

1. Projekt budżetu opracowywany jest w formie projektu uchwały budżetowej oraz załączników do tej uchwały i określa :

a) prognozowane dochody Gminy według ważniejszych źródeł w ramach

poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,

b) wydatki budżetu gminy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji

budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących,

w tym w szczególności:

· wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

· dotacji,

· wydatków na obsługę długu gminy,

· wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

- wydatków majątkowych,

c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej;

d) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z

wyodrębnieniem wydatków na ich finansowanie,

e) wydatki na projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i

Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

f) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

g) plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi

realizowanych,

h) plany przychodów i wydatków funduszy celowych,

i) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

j) dochody i wydatki związane z realizacjązadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami,

k) dotacje,

l) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w

drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w

budżecie jednostki samorządu terytorialnego, której powierzono realizację tych

zadań,

ł) określenie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

m) upoważnienia dla Wójta Gminy do :

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na

pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień

planowanych wydatków między działami,

- zaciągania długu oraz spłat zobowiązań gminy,

- udzielania pożyczek do określonej wysokości,

- inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu .

2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o stanie mienia

komunalnego,

zawierającą :

a) dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w

szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu

wieczystym, wierzytelnościach,

udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt.

2a i 2b od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i

innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

komunalnego.

3. Objaśnienia do projektu budżetu składają się z charakterystyki opisowej projektu budżetu, obejmującej główne założenia do budżetu, źródła dochodów, omówienie głównych kierunków wydatków, planów zadań inwestycyjnych.

§ 5

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy, Wójt Gminy przedstawia:

· Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach - celem zaopiniowania

· Radzie Gminy Ożarowice

w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

2. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Wójt

Gminy przedstawia Radzie Gminy przed uchwaleniem budżetu,

3. Termin określony w pkt. 1 może ulec przesunięciu wynikającemu ze zmian

ustawowych.

§ 6

1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie Gminy

Wójt Gminy przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do

opracowania projektów ich planów finansowych.

2. Podległe jednostki przedkładają Wójtowi projekty planów finansowych w terminie

30 dni od dnia otrzymania informacji określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu,

jednak nie później niż do dnia 22 grudnia.

§ 7

1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu gminy

z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady

Gminy.

2. Komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu budżetu od Przewodniczącego Rady Gminy odbywają posiedzenia, na których analizują oraz przedstawiają swoje propozycje do projektu budżetu,

3, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu po zapoznaniu się z opiniami

pozostałych Komisji przedstawia Radzie Gminy opinię dotycząca projektu

budżetu na sesji.

§ 8

Przewodniczący Rady Gminy zwołuje sesję budżetową w terminie umożliwiającym uchwalenie budżetu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

§ 9

Projekt budżetu na sesji Rady Gminy przedstawia Wójt Gminy.

§ 10

1. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do 31 marca

roku budżetowego podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały

budżetowej przedstawiony Radzie Gminy.

2. Bez zgody Wójta Gminy Rada Gminy nie może wprowadzić w projekcie

uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub

zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenia niedoboru budżetu gminy.

§ 11

1. Wójt Gminy w terminie 21 dni od uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje

układ wykonawczy budżetu.

2. Przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach

dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do

budżetu,

3. Opracowuje plan finansowy zadań z zakres administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa,

4. Jednostki organizacyjne dostosowują projekty planów do uchwały budżetowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
21‑11‑2005 16:28:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie