Uchwała Nr XXVIII/322/2005 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXVIII/322/2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 10 listopada 2005 roku

------------------------------------------

w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ożarowice na

lata 2005 - 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 62, poz. 628 ze zm.), Rada Gminy Ożarowice po zaopiniowaniu przez właściwe organy,

u c h w a l a

§ 1.

Przyjąć "Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ożarowice na lata 2005 - 2015" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  10‑11‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
18‑11‑2005 14:28:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie