Uchwała Nr XXV/274/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXV/2742005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, w związku art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/.

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a :

§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i młodzieży zamieszkującej na terenie Gminy Ożarowice.

§ 2.

Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa:

a) sposób ustalania stypendium szkolnego,

b) formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

c) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w regulaminie mowa o:

a) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./.

b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia, słuchacza lub wychowanka wymienionego w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy, zamieszkałego na terenie Gminy Ożarowice.

§ 3.

Sposób ustalania wysokości stypendium.

1. Wysokości stypendium szkolnego w zależności od kryterium dochodowego wynosi:

a) przy dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości do 50% kryterium wskazanego w art. 90d ust. 7 ustawy do 100% kwoty zasiłku rodzinnego,

b) przy dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości od 51% do 80% kryterium wskazanego w art. 90d ust. 7 ustawy do 90% kwoty zasiłku rodzinnego,

c) przy dochodzie na osobę w rodzinie w wysokości od 81% do 100% kryterium wskazanego w art. 90d ust. 7 ustawy - 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

2. W przypadku, gdy w rodzinie występują zdarzenia, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, stypendium szkolne podwyższa się o 20%.

§ 4.

Formy udzielania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formie rzeczowej:

a) na pokrycie całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników, słowników, pomocy naukowych, dydaktycznych przyborów szkolnych,

b) na całkowite lub częściowe sfinansowanie dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych, nauki języków obcych, nauki gry na instrumentach.

3. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych i kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt. 1 ustawy pobierającym naukę poza Gminą Ożarowice stypendium może być udzielone ponadto w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji publicznej.

§ 5.

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

1. Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach

ul. Kopernika 2

2. Wypłata stypendium szkolnego nastąpi po przedstawieniu odpowiednich imiennych dowodów

wpłat, rachunków, imiennych biletów miesięcznych, na konto pełnoletniego ucznia, jego

rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Pomoc w formie pieniężnej przekazana będzie na konto pełnoletniego ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 6.

Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego.

1. Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach

ul. Kopernika 2

2. Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować zaistniałe zdarzenie losowe uprawniające do zasiłku oraz związane z nim wydatki.

3. Wypłata zasiłku następuje na warunkach określonych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu.

§ 7.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2005 09:35:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie