Uchwała Nr XXVI/298/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXVI/298/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 2.615.673 zł

po stronie dochodów o kwotę 2.615.673 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 750 - Administracja samorządowa o kwotę 48.700 zł

- pozostałe odsetki o kwotę 38.700 zł

- wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 20.000 zł

- podatek od środków transportowych o kwotę 20.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.300 zł

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych

zakładu budżetowego o kwotę 21.300 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.615.673

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 2.525.673 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.525.673 zł

- wydatki inwestycyjne o kwotę 2.525.673 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruch. nieruchom. o kwotę 60.000 zł

- wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 10.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł - wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 20.000 zł

- dotacja o kwotę 20.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz.600 - kwotę 2.525.673 zł, na którą składają się środki pochodzące z EFRR w wyso-

kości2.228.535 zł i z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 297.138 zł

przeznacza się realizacją projektu pn.: " PROP na terenie Gminy Ożarowice I etap:

Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem" w

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dz. 700 - 60.000 zł przeznacza się na wykup gruntów.

Dz. 757 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na odsetki od

zaciągniętych pożyczek.

Dz. 921 - 20.000 zł uchwala się jako dotacje dla gminnego ośrodka kultury na dofinansowanie

wydatków rzeczowych KGW, chórów i orkiestr dętych.

2. Zwiększyć przychody i rozchody w następujący sposób

po stronie przychodów zwiększenie o kwotę 2.228.535 zł

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.228.535 zł

po stronie rozchodów zwiększenie o kwotę 2.228.535 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej o kwotę 2.228.535 zł

u z a s a d n i e n i e

Powyższych zmian dokonano w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn.: " PROP na terenie Gminy Ożarowice I etap: Budowa dróg ul. Transportowa i Nowa oraz sieci wodociągowej z przyłączem" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Dokonać zmian po stronie przychodów

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

2.411.721

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2.411.721

Razem

2.411.721

2.411.721

4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  29‑06‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2005 13:14:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie