Uchwała Nr XXIII/255/2005 w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr XXIII / 255 / 2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 17 lutego 2005 roku.

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1.

Nabyć od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Nieruchomości Rolnych Od-dział Terenowy w Opolu w trybie przetargowym nieruchomość gruntową o łącznej powierz-chni 0,3297 ha obejmującą działki nr 962 o pow. 0,2310 ha oraz nr 970/1 o pow. 0,0987 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Sączów k.m. 6 zapisaną w księdze wieczystej prowa-dzonej przez Sąd Rejonowy w Będzinie KW nr 17 917 - za kwotę ustaloną w wyniku przetargu.

§ 2.

Sfinansować nabycie nieruchomości gruntowej, o jakiej mowa w § 1 ze środków finansowych ustalonych na mocy Uchwały nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w budżecie gmi-ny na rok 2005 dział 700 rozdział 70005 wydatki majątkowe

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑02‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  17‑02‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2005 08:38:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie