Uchwała Nr XXX/357/2005 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/316/2005 Rady Gminy Ożarowice w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr XXX/ 357 /2005

Rady Gminy O ż a r o w i c e

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie : uchylenia Uchwały Nr XXVIII/316/2005 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu

wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z wszczęciem postępowania nadzorczego Nr PN-N-0911/567/Z/05 w sprawie stwier-dzenia nieważności w/w uchwały -

Rada Gminy O ż a r o w i c e

u c h w a l a

§ 1

Uchylić Uchwałę Nr XXVIII/316/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wojewoda Śląski w trybie przewidzianym w art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/316/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Rada Gminy po zaznajomieniu z uzasadnieniem organu nadzoru w przedmiotowej sprawie uznała za celowe uchylenie tejże uchwały.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑12‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  28‑12‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
06‑01‑2006 14:01:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie