Uchwała Nr XXIV/262/2005 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ożarowice


Uchwała Nr XXIV/262/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na obszarze gminy Ożarowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 19 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. nr 72 z 2001 r. poz.747 z późn. zmianami) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Ożarowice

uchwala:

§ 1

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na obszarze Gminy Ożarowice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozd Rozdział II Prawa i obowiązki Zakładu - minimalny poziom usług

Rozdz Rozdział III Prawa i obowiązki Odbiorcy

Rozdział IV Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów Rozdział V Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

Rozdz Rozdział VI Warunki przyłączenia do sieci

Rozdz Rozdział VII Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Rozd Rozdział VIII Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

Rozd Rozdział IX Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji

Roz Rozdział X Postanowienia końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zmian./ - zwanej dalej "ustawą"

2) Ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9

poz.443 z późn. zm./

3) Statutu Zakładu.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki zakładu budżetowego gminy p.n. Zakładu Gospodarki

Komunalnej zwany dalej "Zakładem" oraz Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w

wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarowice.

3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej polegającą na pobieraniu ze studni głębinowych, uzdatnianiu i dostarczaniu wody z ujęć własnych i obcych.

4. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu polegającą na

przyjmowaniu, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

5. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

§ 2

Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy.

Rozdział II

Prawa i obowiązki Zakładu- minimalny poziom usług

§ 3

Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić jakość dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi normami i oczyszczonych ścieków zgodnie z otrzymanym pozwoleniem wodno-prawnym.

§ 4

1. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Zakład jest zobowiązany do informowania Wójta o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi co 6 miesięcy w formie pisemnej.

§ 5

1. Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania na koszt Odbiorcy wodomierza głównego za wyjątkiem wodomierza do czasowego wykorzystania oraz wodomierza sprzężonego dla celów p.poż.

2. Zawór za wodomierzem głównym jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, plombowanie, utrzymanie oraz legalizacja obciąża właściciela instalacji (Odbiorcę).

§ 6

Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci rozdzielczej jeśli sieć podrzędna lub przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Zakładu bądź niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§ 7

Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na odczyt i rozliczanie, gdy wnioskodawca nie spełni warunków określonych w art. 6 ust. 6 ustawy.

§ 8

1. Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli:

a) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z projektem,

b) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania

upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty.

c) jakość wprowadzanych do sieci ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach

prawa oraz w umowie,

d) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez

zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub

urządzeniach pomiarowych oraz stosowanie urządzeń mających na celu zakłócenia odczytu urządzeń pomiarowych.

2. Zakład ma prawo zaplombować przyłącza czasowo nie eksploatowane i nieopomiarowane.

§ 9

1. Zakład jest zobowiązany do prowadzenia kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

2. Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci za zgodą i w obecności Odbiorcy.

3. Uniemożliwienie wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, skutkuje wstrzymaniem świadczenia usług.

§ 10

Zakład może odmówić ponownego świadczenia usług, jeśli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechania świadczenia usług.

§ 11

Zakład reaguje możliwie niezwłocznie na zgłoszone przez Usługobiorcę reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług, nie dłużej jednak, niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.

Rozdział III

Prawa i obowiązki Odbiorcy

§ 12

Osoba zamierzająca korzystać z usług zaopatrzenia w wodę i (lub) odprowadzania ścieków powinna wystąpić z wnioskiem do Zakładu o zawarcie umowy.

§ 13

1. Odbiorca powinien zapewnić:

a) warunki do prawidłowego działania urządzenia pomiarowego i jego utrzymanie,

b) właściwy stan techniczny studni wodomierzowej lub pomieszczenia w których zainstalowany jest wodomierz i urządzenie pomiarowe w celu zabezpieczenia wodomierza i urządzenia pomiarowego przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur,

c) zabezpieczenie wodomierza i urządzenia pomiarowego przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 14

1. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Zakładu o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

2. Odbiorca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt wszelkich napraw instalacji kanalizacyjnej do pierwszej studzienki rewizyjnej licząc od strony budynku

3 W przypadku wystąpienia awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, stanowiącej własność Odbiorcy, która może spowodować istotne zakłócenia w dostawie wody, powinien On przystąpić do natychmiastowego usunięcia awarii. W przeciwnym przypadku Zakład dokona zastępczego usunięcia awarii, a kosztami obciąży Odbiorcę.

§ 15

Odbiorca wody powinien używać ją zgodnie z celem określonym w umowie.

§ 16

1. Odbiorca zobowiązany jest do powiadamiania Zakładu w terminie 14 dni o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu oraz o zmianie celu poboru wody

2. W przypadku zmiany przez Odbiorcę adresu lub siedziby i nie powiadomieniu o tym fakcie Zakładu, wszelkie pisma, oświadczenia, faktury itp. wysłane przez Zakład pod ostatni znany adres Odbiorcy uznaje się za doręczone.

§ 17

Odbiorca powinien powiadomić Zakład o zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, w tym o jej rozbudowie, mający wpływ na ilość i ciśnienie dostarczanej wody.

§ 18

Odbiorca - dostawca ścieków zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.

§ 19

Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków określonego w umowie.

§ 20

1. Odbiorcy zobowiązani są do korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i (lub) odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności do:

1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

3) informowania Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego rozliczenia należności za odprowadzanie ścieków.

§ 21

1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych w szczególności:

1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

2) odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju silnikowego i opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

6) niezdezynfekowanych ścieków z zakładów weterynaryjnych.

1. Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych jest

obowiązany do:

a) przeprowadzenia kontrolnych analiz ścieków w uprawnionych laboratoriach

- co najmniej jedna analiza w ciągu sześciu miesięcy. Parametry określi Zakład w umowie.

b) instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe.

c) zainstalowania urządzeń pomiarowych służących do określania ilości i jakości ścieków przemysłowych.

d) umożliwienia przedstawicielowi przedsiębiorstwa dokonania kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków.

4. Zabrania się pobierania wody z hydrantów przeciwpożarowych z wyjątkiem

Straży Pożarnej.

5. Zabrania się lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzeń drzew na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych

Rozdział IV

Szczegółowe warunki oraz tryb zawierania i rozwiązywania umów

§ 22

1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek Odbiorcy.

2. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają być odprowadzone ścieki, tylko w uzasadnionych przypadkach z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3. Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa o zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 23

1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony w formie pisemnej i rozwiązana w każdym czasie za zgodą stron.

2. Umowa zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Umowa zawarta na czas określony może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4. Umowa wygasa w przypadkach:

- śmierci Odbiorcy,

- zmiany Odbiorcy,

- utraty przez Zakład legitymacji do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

5. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazanych w art. 8 ustawy oraz kradzieży przyrządów pomiarowych lub dokonania zmian w instalacjach Odbiorcy i przyłączach skutkujących w sposób negatywny na funkcjonowanie urządzeń Zakładu ma on prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy uprawnia Zakład do zastosowania środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

7. Korzystanie z usług niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz bez zawarcia umowy skutkuje odpowiedzialnością karną przewidzianą w Ustawie oraz odpowiedzialnością cywilną zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 24

W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy.

Rozdział V

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki ustalone w taryfach

§ 25

1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

2. Rozliczenie za inne usługi, związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, świadczone przez Zakład następuje na podstawie obowiązującego cennika usług.

§ 26

1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego.

2. W przypadku zawarcia umów na odczyt i rozliczanie wodomierzy z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie jednoczesnego odczytu zainstalowanych tam wodomierzy.

§ 27

W okresie przejściowym, do czasu zainstalowania wodomierza głównego, ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z przepisami ustawy.

§ 28

W przypadku niesprawności wodomierza, rozliczenia dokonuje się w oparciu o średnie zużycie wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności lub z okresu faktycznego poboru wody, jeżeli trwał on krócej.

§ 29

1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.

2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody.

3. Ilość odprowadzonych ścieków, w przypadku braku urządzenia pomiarowego, pomniejsza się o ilość bezpowrotnie zużytej wody wyłącznie w przypadku, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt Odbiorcy. Zainstalowanie wodomierza dodatkowego następuje w sposób uzgodniony z Zakładem.

a) wielkość bezpowrotnie zużytej wody będzie oparta na przedstawionej przez dostawcę ścieków informacji określającej przewidywane ilości wody pobranej na określone cele zatwierdzonym przez Zakład bilansie wodno-ściekowym.

b) Zakład zaleca aby wodomierz dodatkowy (podlicznik) służący do podlewania zieleni montować na zewnątrz budynku na ujęciu czerpalnym.

c) nienaliczanie opłat za ścieki z tytułu nie wprowadzonej wody do kanalizacji sanitarnej będzie dotyczyło okresu od 1 kwietnia do 30 września danego roku.

d) Zakład ma prawo w uzasadnionych przypadkach nie uwzględnić wskazań podlicznika, jeżeli pobór wody na cele socjalne i bytowe proporcjonalnie za poszczególne miesiące obniży się o więcej niż 20 % w stosunku do ilości wody pobranej w okresie od 1 października do 31 marca.

e) woda pobierana na cele produkcji zwierzęcej i innej i nienaliczanie opłat za ścieki będzie odbywać się w ciągu roku. Ustalenia szczegółowe zostaną zawarte w umowie.

§ 30

Przy rozliczeniach z Odbiorcami Zakład obowiązany jest stosować taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.

§ 31

Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z przepisami ustawy.

§ 32

1. Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy.

§ 33

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 26 ustawy:

1) Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze,

2) zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty,

3) w przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności lub na wniosek Odbiorcy nastąpi jej zwrot,

4) w przypadku przekroczenia przez ścieki dopuszczalnych stężeń, będzie naliczana opłata za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń.

§ 34

1. Zakład obciąża Gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za wodę:

a) zużytą na cele przeciwpożarowe,

b) zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

2. Pobór wody na powyższe cele z urządzeń sieci gminnej, rozliczane będzie w ilości zdeklarowanej przez Gminę w rozliczeniu rocznym, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Rozdział VI

Warunki przyłączenia do sieci

§ 35

1. Osoba zainteresowana składa wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wniosek powinien zawierać:

- nazwę wnioskodawcy,

okrokreślenie:

- rodzaju instalacji odbiorczych,

- ilości i przeznaczenia wody oraz charakterystyki jej zużycia,

- ilości i rodzaju, a w przypadku przemysłowych Odbiorców również jakości odprowadzanych ścieków,

- informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności: powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe itp.),

- planowany termin rozpoczęcia poboru wody.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

b) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

3. Zakład określa wzór wniosku o przyłączenie do sieci.

§ 36

Zakład określa warunki techniczne rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz warunki przyłączenia do sieci wod.-kan. w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

a) miejsca i sposób przyłączenia instalacji Odbiorcy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

b) ilość wody i ścieków na potrzeby gospodarcze i technologiczne, których dotyczy zapewnienie,

c) wymagania dotyczące:

- miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

- miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

- materiałów zalecanych do budowy,

- jakości odprowadzanych ścieków,

d) termin ważności warunków przyłączenia.

§ 37

1. Zakład uzgadnia projekty budowlano-wykonawcze rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz budowy przyłączy wod.-kan. bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w terminie do 30 dni od daty wpływu dokumentacji.

2. Przed planowanym włączeniem Inwestor zgłasza pisemnie rozpoczęcie robót wraz z potwierdzeniem obsługi geodezyjnej. Zakład określa wzór zgłoszenia rozpoczęcia robót.

3. Zakładowi przysługuje prawo:

a) kontroli wszelkich prac związanych z budową urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia, projektem, pozwoleniem na budowę i warunkami technicznymi wykonania,

b) egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych sieci i podłączeń.

4. Włączenia do sieci wodociągowej lub montaż nawiertki (opaski), montaż zasuwy przydomowej oraz wodomierza dokonują odpłatnie wyłącznie służby Zakładu na pisemne zlecenie Inwestora.

5. Zakład dokonuje w stanie odkrytym odbioru technicznego potwierdzającego sprawność techniczną wybudowanego urządzenia lub przyłącza wod.-kan. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest protokół spisany przez przedstawicieli stron uczestniczących w inwestycji (inwestor, wykonawca) i przedstawiciela Zakładu.

6. Wykonane urządzenia i przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne podlegają w stanie odkrytym inwentaryzacji geodezyjnej na koszt Inwestora.

7. Zakład :

a) po montażu i oplombowaniu wodomierza, uruchamia przyłącze wodociągowe i rozpoczyna dostawę wody,

b) uruchamia przyłącze kanalizacji sanitarnej, a w przypadku konieczności zainstalowania urządzenia pomiarowego po jego zamontowaniu przez Odbiorcę i rozpoczyna odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

§ 38

Odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych i (lub) instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 39

1. Realizację budowy przyłączy oraz studni wodomierzowych lub pomieszczeń przewidzianych do

lokalizacji wodomierza głównego, jak również wodomierzy i urządzeń pomiarowych

odprowadzanych ścieków, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie

nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

2. Realizacja rozbudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych odbywa się na

zasadach określonych ustawą.

3. W celu zabezpieczenia gminnej sieci wodociągowej przed skażeniem z chwilą wykonania włączenia do sieci wodociągowej zobowiązuje się Odbiorcę nieruchomości posiadającej instalację hydroforową do trwałego jej rozdzielenia z gminną siecią wodociągową.

Rozdział VII

Możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 40

Potencjalni Odbiorcy usług wodociągowo-kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług:

1) w urzędzie gminy, który udostępni nieodpłatnie wgląd:

a) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

b) w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c) w regulamin świadczenia usług,

d) w warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) w Zakładzie, który udostępni nieodpłatnie wgląd:

a) w wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

b) w plany inwestycyjne dotyczące tych urządzeń,

c) w regulamin świadczenia usług.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług

i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

§ 41

1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Zakład powinien poinformować

Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed ich planowanym

terminem.

2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego lokalizacji.

§ 42

1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego

zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla

życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności, gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub

odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia lub

środowiska.

2. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, Zakład

niezwłocznie informuje Odbiorców, w sposób właściwy dla danego zagrożenia.

§ 43

Jeżeli jakość ścieków nie spełnia wymogów określonych umową , Zakład może okresowo wstrzymać odbiór ścieków z przyłącza kanalizacyjnego, o ile pozwalają na to techniczne i technologiczne możliwości Zakładu.

Odbiór ścieków w warunkach ust. 1 może nastąpić za dodatkową opłatą określoną w umowie. Koszty kontroli jakości ścieków w tym okresie pokrywa Odbiorca.

§ 44

1. Zakład zobowiązany jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych.

2. Informacji udziela się:

a) niezwłocznie na telefoniczne żądanie skierowane do Kierownika Pionu Technicznego

b) w ciągu 14 dni na pisemne skargi i zażalenia.

Rozdział IX

Sposób załatwiania reklamacji i wymiana informacji

§ 45

1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz

wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są na piśmie.

3. Zakład jest zobowiązany załatwić reklamację bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie 14 dni

od dnia jej złożenia.

4 Załatwienie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później

niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku zlecanych ekspertyz do czasu ich

otrzymania.

§ 46

1. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania

wodomierza głównego.

2. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza

zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza głównego, pokrywa on koszty sprawdzenia.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 47

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 oraz Dz. U. Nr 113 poz. 984) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

Załącznik

do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Podstawowe określenia użyte w regulaminie oznaczają:

1.Przyłącze wodociągowe - odcinek rury wodociągowej łączącej sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w studni wodomierzowej lub w pomieszczeniu przeznaczonym do montażu wodomierza głównego wraz z zaworem za wodomierzem głównym,

2.Przyłącze kanalizacyjne - odcinek rury kanalizacyjnej łączącej wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomości,

3.Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki

4.Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody,

5.Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków,

6.Urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,

7.Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

8.Wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody, znajdujący się na instalacji wewnętrznej odbiorcy usług,

9.Wodomierz podlicznik - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się w lokalach na instalacji wewnętrznej,

10.Taryfa - zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  07‑04‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  07‑04‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2005 08:05:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie