Uchwała Nr XXVII/310/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok


Uchwała Nr XXVII/310/2005

Rady Gminy Ożarowice

z dnia 16 września 2005r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 51, 57, 58, 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/ i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Rada Gminy Ożarowice

u c h w a l a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 212.955 zł

po stronie przychodów o kwotę 22.955 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 22.955 zł

po stronie dochodów o kwotę 190.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem o kwotę 190.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 50.000 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 140.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 212.955 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 77.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 30.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 47.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 47.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.955 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.955 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 10.955 zł

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 30.000 zł

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 30.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł

u z a s a d n i e n i e

Dz. 600 - Kwotą 30.000 zł dofinansowywuje się lokalny transport zbiorowy.

Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznacza się 47.000 zł .

Dz. 700 - Zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.955 zł z przeznaczeniem na :

· wykupy gruntów 30.000 zł

· opłaty notarialne i prace geodezyjne 10.955 zł.

Dz. 757 - Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek uchwala się 30.000 zł

Dz. 851- 50.000 zł przeznacza się na realizację programów profilaktycznych i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Dz. 852 - Środki finansowe w wysokości 15.000 zł przyznaje się na zakup opału dla najbardziej potrzebujących mieszkańców .

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Józef Piernikarz tel.:(032) 2857170 , w dniu:  16‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑10‑2005 15:19:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie