Zarządzenie Nr 1/2006 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY OŻAROWICE

nr 1 / 2006 z dnia 02 stycznia 2006 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a m

1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w terminie od 2 stycznia 2006 r. do 23 stycznia 2006 r. poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Ożarowice

Nr 1 / 2006 z dnia 02 stycznia 2006 r.

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonej do sprzedaży na terenie gminy Ożarowice

Miejsce

położenia działki

Numer działki

Powierzchnia

działki w m²

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomo-

ści

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

w zł

Sposób zbycia

Pyrzowice tereny po-wojskowe

499/30

10000

65014

Działka zabudowana budynkiem pokoszarowym o pow. użytkowej 2955 m²

Pod zabudowę usługowo-produkcyjną i inżynieryjną - symbol planu SK

480.000,-

Ustny publiczny przetarg nieograniczonyInformacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑01‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑01‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
02‑01‑2006 15:41:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie