Zarządzenie Nr 25/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 25/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 / oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

4.000

4.000

60016

Drogi publiczne gminne

4.000

4.000

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

4.000

4.000

4.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

610

610

90002

Gospodarka odpadami

610

- wydatki bieżące

610

90003

Oczyszczanie miast i wsi

610

- wydatki bieżące

610

Razem

4.610

4.610

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

4.000

4.000

60016

Drogi publiczne gminne

4.000

4.000

4170

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

4.000

4.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

610

610

90002

Gospodarka odpadami

610

4300

Zakup usług pozostałych

610

90003

Oczyszczanie miast i wsi

610

4300

Zakup usług pozostałych

610

Razem

4.610

4.610

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach między

paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

530.700

530.700

60016

Drogi publiczne gminne

530.700

530.700

4270

4590

6050

6059

Zakup usług remontowych

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz

osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.700

500.000

30.700

500.000

750

Administracja publiczna

240

240

75023

Urzędy gmin

240

240

4210

4500

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

240

240

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.181

7.181

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

7.181

7.181

4100

4110

4120

4170

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

7.181

1.034

147

6.000

801

Oświata i wychowanie

10.000

10.000

80110

Gimnazja

10.000

10.000

4210

4240

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

zakup usług remontowych

5.000

5.000

10.000

Razem

548.121

548.121

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 08:20:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie