Zarządzenie Nr 52/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 52/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 6 lipca 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr XXXV/404/2006 z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

40.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

40.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

40.000

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

40.000

WYDATKI OGÓŁEM:

40.000

851

Ochrona zdrowia

40.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

40.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

20.000

20.000

2. Zmniejszyć budżet gminy w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

5

758

Różne rozliczenia

5

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

5

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5

WYDATKI OGÓŁEM:

5

750

Administracja publiczna

5

75023

Urzędy gmin

5

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

5

5

3.Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

66.000

60016

Drogi publiczne gminne

66.000

4270

Zakup usług remontowych

66.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

117.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

117.000

4300

Zakup usług pozostałych

117.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

15.000

4270

Zakup usług remontowych

15.000

851

Ochrona zdrowia

6.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

6.000

4270

Zakup usług remontowych

6.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

Razem

117.000

117.000

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu

dokonano na odstawie Uchwały Nr XXXV/404/2006 Rady Gminy

Ożarowice z dnia 6lipca 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  06‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:26:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie