Zarządzenie Nr 4/2006 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2006 rok


Zarządzenie Nr 4/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 stycznia 2006 roku

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Ożarowice na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104/ oraz Uchwały Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 rok w szczególności do paragrafów zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 3.

2. Wykonywanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 stycznia 2006 roku

Zestawienie

dochodów budżetowych na 2006 rok

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Kwota w zł

1

2

3

4

5

700

Gospodarka mieszkaniowa

40.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

40.000

750

Administracja publiczna

55.592

75011

Urzędy wojewódzkie

43.592

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

43.592

75023

Urzędy gmin

12.000

0750

0970

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z różnych dochodów

5.000

7.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.220

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6.166.048

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

6.000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

6.000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.625.000

1

2

3

4

5

0310

0330

0340

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.600.000

3.000

12.000

10.000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

755.000

0310

0320

0330

0340

0360

0500

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

350.000

87.000

8.000

240.000

20.000

50.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

158.144

0410

0480

0490

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2.144

150.000

6.000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2.621.904

0010

0020

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

2.421.904

200.000

758

Różne rozliczenia

2.608.102

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.608.102

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.608.102

801

Oświata i wychowanie

47.000

80104

Przedszkola

32.000

0830

Wpływy z usług

32.000

80195

Pozostała działalność

15.000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

852

Pomoc społeczna

710.858

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

565.133

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

565.133

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.215

1

2

3

4

5

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.215

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

50.854

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

42.196

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8.658

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.456

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

85.456

85295

Pozostała działalność

5.200

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

3.000

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

Razem

9.632.820Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 4/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 stycznia 2006r.

Zestawienie

wydatków budżetowych na 2006 rok

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

kwota w zł.

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

01030

Izby rolnicze

2.000

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

2.000

01095

Pozostała działalność

8.000

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

600

Transport i łączność

1.544.123

60004

Lokalny transport zbiorowy

500.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

500.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.044.123

4210

4270

4300

6050

6058

6059

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

110.000

15.000

500.000

303.092

111.031

700

Gospodarka mieszkaniowa

205.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

205.000

4300

4430

6050

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

79.000

1.000

125.000

710

Działalność usługowa

38.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

38.000

4300

Zakup usług pozostałych

38.000

750

Administracja publiczna

1.977.046

75011

Urzędy wojewódzkie

43.592

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

36.424

6.276

892

75022

Rady gmin

119.800

3030

4210

4300

4410

4430

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

64.800

30.000

22.000

1.000

2.000

75023

Urzędy gmin

1.813.654

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń

3.000

1

2

3

4

5

3030

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4350

4410

4430

4440

4500

6050

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

10.000

830.700

43.800

146.128

20.778

28.200

118.700

60.000

20.000

6.000

167.500

5.000

16.000

3.000

14.648

200

300.000

20.000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.220

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.220

4010

4110

4120

4210

4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

1.671

288

41

100

120

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.156.627

75412

Ochotnicze straże pożarne

1.156.627

3030

4110

4170

4210

4260

4270

4280

4300

4430

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.000

2.527

27.000

25.800

35.000

5.000

3.000

22.300

24.000

1.000.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

56.520

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

56.520

3030

4100

4210

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup materiałów i wyposażenia

23.520

18.000

5.000

1

2

3

4

5

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

9.000

1.000

757

Obsługa długu publicznego

100.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100.000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

100.000

758

Różne rozliczenia

14.000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

14.000

4810

Rezerwy

14.000

801

Oświata i wychowanie

4.002.380

80101

Szkoły podstawowe

1.769.648

2540

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4410

4440

6050

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

256.753

73.513

819.555

64.845

169.615

23.098

4.000

30.000

5.000

80.000

40.000

1.500

50.000

1.604

1.000

49.165

100.000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

60.450

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.217

41.459

3.524

8.684

1.184

2.382

80104

Przedszkola

575.900

1

2

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

3

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

4

19.180

330.284

25.942

65.765

8.957

2.000

15.000

4.000

23.000

5

4270

4280

4300

4350

4410

4440

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

40.000

800

20.000

392

1.000

19.580

80110

Gimnazja

1.226.400

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4240

4260

4270

4280

4300

4350

4410

4440

6050

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51.775

648.482

55.843

132.781

18.082

2.000

15.000

5.000

100.000

20.000

500

36.000

500

3.500

36.937

100.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

62.000

4300

Zakup usług pozostałych

62.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

236.200

3020

4010

4040

4110

4120

4170

4210

4260

4280

4300

4350

4410

4430

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

500

151.467

11.000

29.229

3.980

1.000

15.000

1.000

500

15.000

500

1.504

2.500

3.020

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

15.900

4300

Zakup usług pozostałych

15.900

80195

Pozostała działalność

55.882

4170

4210

4260

4300

4440

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.400

1.000

500

35.200

17.782

1

2

3

4

5

851

Ochrona zdrowia

150.000

85153

Zwalczanie narkomanii

40.000

4170

4210

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

20.000

10.000

10.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

110.000

4170

4210

4260

4270

4300

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

46.000

16.000

3.000

25.000

20.000

852

Pomoc społeczna

941.101

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

611.544

565.133

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

538.122

10.259

11.701

251

2.000

2.700

100

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4.215

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4.215

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

42.196

3110

Świadczenia społeczne

42.196

85214

dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

99.314

8.658

3110

Świadczenia społeczne

8.658

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85.456

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

70.836

12.885

1.735

85295

Pozostała działalność

5.200

3110

Świadczenia społeczne

5.200

85214

zadania własne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

230.243

78.342

3110

4300

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

69.342

9.000

85215

Dodatki mieszkaniowe

1.000

3110

Świadczenia społeczne

1.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

148.901

1

2

3020

4010

3

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4

870

98.530

5

4040

4110

4120

4210

4300

4410

4430

4440

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11.069

16.969

2.286

5.000

9.700

1.000

500

2.977

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

3110

Świadczenia społeczne

2.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

280.326

85401

Świetlice szkolne

265.326

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8.035

191.490

15.361

33.787

4.598

12.055

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska

590.600

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

200.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50.600

4300

Zakup usług pozostałych

50.600

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

290.000

4260

4270

Zakup energii

Zakup usług remontowych

150.000

140.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

519.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

382.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

382.000

92116

Biblioteki

137.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

137.000

926

Kultura fizyczna i sport

60.000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

60.000

RAZEM

11.646.943Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 4/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 stycznia 2006r.

Zestawienie

planu przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Przychody

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

10.000

0690

Wpływy z różnych opłat

10.000

Razem

10.000Wydatki

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000

90011

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej

15.000

4210

4300

Ochrona przyrody

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

5.000

10.000

Razem

15.000Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑01‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑01‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 11:58:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie