Zarządzenie Nr 38/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 38/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.750

1.750

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.750

1.750

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.750

1.750

1.750

801

Oświata i wychowanie

465.623

465.623

80101

Szkoły podstawowe

138.947

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

138.947

138.215

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8.920

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

8.920

8.438

80104

Przedszkola

217.240

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

217.240

201.206

80110

Gimnazja

100.516

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

100.516

95.395

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

465.623

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

465.623

443.254

Razem

467.373

467.373

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.750

1.750

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.750

1.750

4110

4120

4170

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

1.750

400

50

1.300

801

Oświata i Wychowanie

465.623

465.623

80101

Szkoły podstawowe

138.947

4010

4040

4110

4120

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

106.580

8.178

20.645

2.812

732

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

8.920

3020

4010

4040

4110

4120

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

100

6.476

530

1.260

172

382

80104

Przedszkola

217.240

3020

4010

4040

4110

4120

4210

4280

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

800

156.213

10.846

30.054

4.093

7.000

400

7.834

80110

Gimnazja

100.516

3020

4010

4040

4110

4120

4280

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług zdrowotnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.000

73.390

5.815

14.249

1.941

300

3.821

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

465.623

3020

4010

4040

4110

4120

4280

4440

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

zakup usług zdrowotnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.400

342.659

25.369

66.208

9.018

1.200

17.769

Razem

467.373

467.373

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Powyższych zmian w dziale 801 dokonano na wniosek Dyrektora GZOiW, w związku z zmianami organizacyjnymi oraz w dziale 756 ze względu na niepełne zabezpieczenie środków finansowych na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:43:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie