Zarządzenie Nr 72/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 72/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

950

750

Administracja publiczna

900

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

900

851

Ochrona zdrowia

50

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

WYDATKI OGÓŁEM:

950

750

Administracja publiczna

900

75011

Urzędy wojewódzkie

900

- wydatki bieżące

900

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalność

50

- wydatki bieżące

50

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

950

750

Administracja publiczna

900

75011

Urzędy wojewódzkie

900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

900

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalność

50

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

50

WYDATKI OGÓŁEM:

950

750

Administracja publiczna

900

1

2

3

4

5

75011

Urzędy wojewódzkie

900

4300

4410

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

500

400

851

Ochrona zdrowia

50

85195

Pozostała działalność

50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50

Uzasadnienie:

Dz. 750 - zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczone jest na pokrycie kosztów odbioru

dowodów osobistych z komend powiatowych policji oraz wydatków związanych z

awaryjnym trybem przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów

MSWiA.

Dz. 851- środki pochodzące z rezerwy celowej ( część 83, poz.50) przeznaczone są na

sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych

niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach

między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

200

200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

200

200

4260

4410

Zakup energii

Podróże służbowe krajowe

200

200

Razem

200

200

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 11:22:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie