Zarządzenie Nr 92/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 92/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr XXXVII/421/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

87.741

010

Rolnictwo i łowiectwo

19.970

01095

Pozostała działalność

19.970

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

19.970

750

Administracja publiczna

43.000

75023

Urzędy gmin

43.000

0920

Pozostałe odsetki

43.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

23.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na p[odstawie ustaw

23.000

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

23.000

801

Oświata i wychowanie

1.771

80101

Szkoły podstawowe

1.771

0970

Wpływy z różnych dochodów

1.771

WYDATKI OGÓŁEM:

87.741

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.600

01095

Pozostała działalność

1.600

4300

Zakup usług pozostałych

1.600

600

Transport i łączność

41.400

60016

Drogi publiczne gminne

41.400

4210

6050

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.000

38.400

801

Oświata i wychowanie

1.771

80101

Szkoły podstawowe

1.771

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

600

1.171

851

Ochrona zdrowia

42.970

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

42.970

4170

6050

Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.030

39.940

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w

następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

38.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

38.000

710

Działalność usługowa

38.000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

38.000

4300

Zakup usług pozostałych

38.000

750

Administracja publiczna

1.100

75022

Rady gmin

1.100

4300

Zakup usług pozostałych

1.100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.100

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100

801

Oświata i wychowanie

4.346

15.246

80101

Szkoły podstawowe

4.346

9.246

2540

4040

4260

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup energii

4.346

3.193

6.053

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

10.900

85401

Świetlice szkolne

10.900

3020

4010

4040

4440

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.661

6.127

2.494

618

54.346

54.346

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/421/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 października 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:58:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie