Zarządzenie Nr 45/2006 w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania


ZARZĄDZENIE Nr 45/2006

Wójta Gminy Ożarowice - Szefa Obrony

Cywilnej Gminy

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania

Na podstawie art. 17 ust.7 i art. 138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / Dz.U.z 2004 r. Nr.241, poz.2416 z pozniejszymi zmianami / oraz §3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju , szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin/ Dz.U. Nr.96 poz. 850/ w związku z zarządzeniem Nr 65/04 Starosty Powiatu Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 03 sierpnia 2004r w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w powiecie tarnogórskim

zarządzam co następuje:

§1

W celu realizacji zadań związanych z ostrzeganiem ludności , a także utrzymania w stałej gotowości części systemu wykrywania i alarmowania organizuję System Wczesnego Ostrzegania , zwany dalej SWO

§ 2

SWO tworzy się w oparciu o podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa , ochrony ludności i środowiska , a także służby dyspozytorskie wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dla zapewnienia sprawnego obiegu informacji w ramach SWO, zobowiązuję osoby odpowiedzialne włączonych do systemu wymienionych w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia do przekazywania informacji o wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach i innych sytuacjach mogących mieć bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa gminy do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego.

§ 4

Zakres przekazywanych informacji wymieniono w załączniku Nr 2.

§ 5

1.Meldunki przekazywane w ramach SWO należy traktować jako:

1/ dorazne,

-2 -

2/ sytuacyjne

3/ końcowe,

4/ ostrzeżenia, komunikaty o możliwości wystąpienia zagrożeń,

2.Wzór meldunku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Meldunki należy przekazywać w oparciu o jeden z posiadanych środków łączności:

- pocztą elektroniczną,

- telefoniczną /przewodową i komórkową/.

§ 7

1.Do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach SWO należy wykorzystać wszystkie

dostępne środki a w szczególności:

a/ komunikaty przekazywane przez stałe urządzenia nagłaśniające ,

b/ za pośrednictwem syren alarmowych.

2. Sposób ostrzegania i alarmowania należy dobrać tak, aby był adekwatny do rodzaju i

skali zagrożenia

§ 8

1.W celu zapewnienia właściwego stopnia zrozumienia przez ludność przekazywanych

informacji w ramach SWO, zobowiązuję właściwe organy obrony cywilnej,

komendantów OSP oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu obrony cywilnej

do rozpropagowania wśród ludności

i załóg zakładów pracy informacji na temat postępowania w przypadku wystąpienia

zagrożeń.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjno-GospodarczegoUrzędu Gminy Ożarowice.

§ 10

Traci moc Zarządzenie Nr 5/OC/96 Wójta Gminy Tąpkowice-Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28 listopada 1996r w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego ostrzegania.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:53:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie