Zarządzenie Nr 71/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 71/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 września 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr XXXV/413/2006 z dnia 14 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

1.102.520

600

Transport i łączność

371.517

60016

Drogi publiczne gminne

6290

6339

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

154.750

216.767

700

Gospodarka mieszkaniowa

477.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

477.000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

477.000

750

Administracja publiczna

14.000

75023

Urzędy gmin

14.000

0970

Wpływy z różnych dochodów

14.000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

240.000

75616

Wpływy z podatku, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0340

0500

Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych

50.000

65.000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

15.000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

15.000

1

2

3

4

5

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

110.000

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

110.000

852

Pomoc społeczna

3

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3

WYDATKI OGÓŁEM:

1.102.520

600

Transport i łączność

882.000

60004

Lokalny transport zbiorowy

5.000

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

5.000

60016

Drogi publiczne gminne

877.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

877.000

750

Administracja publiczna

19.509

75023

Urzędy gmin

19.509

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19.509

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

4.000

4210

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

2.000

2.000

851

Ochrona zdrowia

5.000

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

5.000

4280

Zakup usług zdrowotnych

5.000

852

Pomoc społeczna

3

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

3

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

122.008

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

109.000

4260

6050

Zakup energii

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

49.000

90095

Pozostała działalność

13.008

4300

Zakup usług pozostałych

13.008

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70.000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

70.000

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

70.000

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami

w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

50.000

40002

Dostarczanie wody

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50.000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

50.000

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

50.000

50.000

Razem

50.000

50.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano

na podstawie Uchwały Nr XXXV/413/2006 Rady Gminy Ożarowice z

dnia 14 września 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 11:19:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie