Zarządzenie Nr 93/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 93/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 października 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

35.906

801

Oświata i wychowanie

200

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

200

852

Pomoc społeczna

30.304

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

29.016

1.288

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.402

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

5.402

WYDATKI OGÓŁEM:

35.906

801

Oświata i wychowanie

200

80195

Pozostała działalność

200

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

200

200

852

Pomoc społeczna

30.304

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

29.016

- wydatki bieżące

29.016

85295

Pozostała działalność

1.288

- wydatki bieżące

1.288

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.402

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5.402

- wydatki bieżące

5.402

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

35.906

801

Oświata i wychowanie

200

80195

Pozostała działalność

200

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

200

852

Pomoc społeczna

30.304

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

29.016

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29.016

85295

Pozostała działalność

1.288

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.288

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.402

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5.402

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.402

WYDATKI OGÓŁEM:

35.906

801

Oświata i wychowanie

200

80195

Pozostała działalność

200

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200

852

Pomoc społeczna

30.304

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

29.016

3110

Świadczenia społeczne

29.016

85295

Pozostała działalność

1.288

3110

Świadczenia społeczne

1.288

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.402

85415

Pomoc materialna dla uczniów

5.402

3240

Stypendia dla uczniów

5.402

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

1.800

1.800

60016

Drogi publiczne gminne

1.800

1.800

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1.800

1.800

700

Gospodarka mieszkaniowa

750

750

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

750

750

4430

4610

Różne opłaty i składki

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

750

750

Razem

2.550

2.550

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Środki finansowe w wysokości 200 zł, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 14) przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-689/2/06 przyznał dotację celową z rezerwy celowej (część 83, poz. 12) w kwocie 29.016 zł , z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 roku.

Zwiększona została również dotacja celowa z rezerwy celowej (część 83, poz. 46) przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 854 - Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej ( część 83, poz.45) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:02:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie