Zarządzenie Nr 5/2006 w sprawie zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2006


Zarządzenie Nr 5/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2006 roku

w sprawie: zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2006 Wójta Gminy

Ożarowice dotyczącego opracowania układu wykonawczego budżetu

gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104/ oraz Uchwały Nr XXX/362/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

1. Ustalić nowe brzmienie Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 stycznia 2006 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok, w części dotyczącej działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W pozostałej części zarządzenie obowiązuje bez zmian.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 1 lutego 2006r.

Zestawienie wydatków budżetowych na 2006 rok

w dziale 852 - Opieka społeczna

rozdziale - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego - zadania zlecone.

Dz.

Rozdział

§

Nazwa

Kwota w zł

852

Pomoc społeczna

85212

zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

565.133

565.133

3110

4010

4110

4120

4210

4300

4410

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

547.957

10.259

1.866

251

2.000

2.700

100

Razem

565.133Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  01‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 12:02:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie