Zarządzenie Nr 46/2006 w sprawie organizacji i zasad dzialania systemu wykrywania i alarmowania


ZARZĄDZENIE Nr 46/2006

Wójta Gminy Ożarowice- Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 30 maja 2006r

w sprawie :organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania

Na podstawie art.17 ust.7 oraz art. 138 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony /tekst jedn. Dz.u. z 2004r, Nr 241,poz. 2415 z pózn.zmianami Nr 277, poz.2742/ ,§4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r wsprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony /Dz.U.Nr.16 ,poz. 152/ i §3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, szefów obrony cywilnej województw i gmin/Dz.U. Nr 96, poz. 850/ oraz zarządzenia Nr 78/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego- Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 06.10.2005r w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania ,

zarządzam co następuje:

§ 1

1.W celu wykonywania zadań związanych z wykrywaniem zagrożeń, przekazywaniem

informacji o ich zaistnieniu, opracowaniem danych oraz ostrzegania i alarmowania

ludności w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa , kryzysu lub wojny organizuje się

system wykrywania i alarmowania /SWA/ , zwany dalej "systemem"

2. System przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija w

stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej

państwa czasu wojny.

3. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu wykrywania i alarmowania następuje

na moje zarządzenie.

4. W czasie pokoju może nastąpić ,na moje polecenie, rozwinięcie systemu w przypadku

wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków , a

także w celu przeprowadzenia ćwiczeń obrony cywilnej.

§ 2

System organizuje się na potrzeby realizacji zdań związanych z informowaniem , ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności w sytuacji zagrożenia występującego na obszarze gminy Ożarowice.

§3

1.Jednostkami organizacyjnymi systemu są formacje obrony cywilnej powołane niniejszym

zarządzeniem na podstawie art.138, ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszech-

nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2004r Nr 241, poz.2416 z

pózn. zm./

2.W skład systemu włącza się także podmioty tworzące system wczesnego ostrzegania.

§4

Na szczeblu gminy Ożarowice tworzy się :

- Drużynę wykrywania i alarmowania /dwa/ na bazie Urzędu Gminy Ożarowice.

§5

1.Do podstawowych zadań Drużyny Wykrywania i alarmowania o której mowa w §4

należy w szczególności:

1/ wykrywania niebezpiecznych dla ludzi emisji do środowiska substancji promienio-

twórczych i niebezpiecznych dla środowiska substancji chemicznych oraz uderzeń

bronią masowego rażenia i środkami zapalającymi, skażeń i zakażeń;

2/ rozpoznanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych, skażeń biologicznych ,

określanie dawek napromieniowania, wykrywania innych zagrożeń oraz oznaczenie

stref niebezpiecznych;

3/ określanie warunków meteorologicznych w przyziemnych warstwach atmosfery;

4/ pobieranie próbek i określenie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów

rolnych ,

pasz , wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza;

5/ przekazywanie danych z rozpoznania do jednostek zbierania i przetwarzania informacji

i alarmowania;

6/ przekazywanie komunikatów , ostrzeżeń i sygnałów alarmowych dla ludności ,

instytucji i podmiotów gospodarczych.

2. Szczegółowe zadania formacji obrony cywilnej tworzonych na potrzeby systemu ,

określa załącznik nr 1 do zarządzenia

§6

W celu zapewnienia sprawnego rozwinięcia i funkcjonowania systemu , ustala się następujące zasady działania:

1. System wykrywania i alarmowania osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie

jednostek organizacyjnych w miejscu formowania;

2. Formacje obrony cywilnej wchodzące w skład systemu wykrywania i alarmowania

działają na podstawie planów działania opracowanych przez komendantów tych formacji;

3. Plany o których mowa w pkt 2 zatwierdzają szefowie obrony cywilnej tworzący

formacje;

4. W stan stałej gotowości obronnej państwa terenowe organy obrony cywilnej, a także

pracodawcy tworzący formacje obrony wchodzące w skład systemu wykrywania i

alarmowania

/jako formacje o wyższym stopniu gotowości do działania/ zobowiązani są do:

a/utrzymania stopnia ukompletowania formacji;

- stanów osobowych, sprzętu i materiałów oraz wyposażenia indywidualnego nie mniej

niż 90 %,

- sprzętu pobieranego z gospodarki / w poszczególnych specjalistycznych/ nie mniej niż

trzy jednostki w stosunku do tabel należności,

b/utrzymania nie mniej niż 50% stanów osobowych w gotowości do działania w czasie

4-6 godzin od przekazania sygnału;

c/zapewnienia osiągnięcia pełnej gotowości do działania przez minimum 90% stanu

osobowego w czasie 12 -16 godzin od przekazania sygnału;

5. Jednostki systemu wykrywania i alarmowania współdziałają ze służbami instytucjami ,

których statutowa działalność jest związana z monitorowaniem zjawisk stanowiących

zagrożenie dla ludności oraz koordynację ich działania w okresie wystąpienia tego

zagrożenia.

6. Współdziałanie , o którym mowa w pkt 5 polega na wzajemnej wymianie informacji

uzyskanych w toku własnej statutowej działalności , a mających bezpośredni lub

pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz

informowaniem , ostrzeganiem i alarmowaniem;

§7

1.Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i

alarmowania dla jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających:

1/ natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof , wzrostu mocy

dawki promieniowania szkodliwego dla organizmów w tym:

a/ o wykryciu wybuchu jądrowego;

b/ o wykryciu skażenia promieniotwórczego - natychmiast po wzroście mocy dawki

tła promieniowania gamma powyżej dwukrotnej wartości oraz po ponownym jej

wzroście o dowolną wartość;

c/ o wykryciu skażeń chemicznych -natychmiast po zaobserwowaniu użycia bojowych

środków trujących /BST/ lub wyzwolenia niebezpiecznych materiałów chemicznych

/NMCh/ i określeniu kierunku przesuwania się obłoku skażonego powietrza oraz po

określeniu rodzaju środka lub materiału i ewentualnej granicy terenu skażonego

/zasięgu obłoku skażonego powietrza/;

d/ o wykryciu innych zagrożeń - określając rodzaj zagrożenia;

2/okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania

gamma , kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środo-

wiska i żywności oraz warunków meteorologicznych;

3/częstotliwość przekazywanych okresowo informacji określa się według odrębnych

ustaleń;

4/informacje o wykrytych zagrożeniach przekazuje się natychmiast na hasło

"POWIETRZE";

5/treść przekazywanych informacji przechowuje się na nośnikach trwałych /taśmy

magnetofonowe , dyskietki komputerowe, dzienniki działania itp./

2. W celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji wykorzystuje się :

1/radiotelefoniczną sieć kierowania Wojewody Śląskiego do:

a/ przekazywania sygnałów ostrzegania i alarmowania w relacjach powiatowy ośrodek

analizy danych i alarmowania- drużyna wykrywania i alarmowania;

b/ przekazywanie meldunków i informacji w relacjach powiatowy ośrodek analizy

danych i alarmowania - drużyna wykrywania i alarmowania;

2/telekomunikacyjną sieć użytku publicznego do:

a/ bezpośredniej łączności przewodowej w relacji powiatowy ośrodek analizy danych

i alarmowania - drużyna wykrywania i alarmowania ;

3. Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystuje się:

1/ rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;

2/ pojedyncze syreny alarmowe OSP;

3/ urządzenia nagłaśniające na pojazdach.

§8

1.Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego Urzędu zapewni:

1/ opracuje i przekaże jednostkom SWA "Instrukcje działania Systemu Wykrywania

i Alarmowania gminy Ożarowice" zawierającą:

a/ zasady organizacji pracy SWA;

b/ jednolite wzory planów działania;

c/ tabele należności;

d/ wzory obowiązujących dokumentów

2/ sprawować będzie nadzór na procesem powoływania jednostek organizacyjnych

SWA , ich wyposażenia w sprzęt oraz szkoleniem specjalistycznym

3/ wydzieli pomieszczenia do pracy dwa .

§9

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Administracyjno-

Gospodarczego

§10

Traci moc Zarządzenie Nr 20/2001 Wójta Gminy Ożarowice-Szefa obrony Cywilnej

z dnia 23listopada 2001r w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmo-

wania w gminie Ożarowice

§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:10:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie