Zarządzenie Nr 108/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 108/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na

2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

67.338

67.338

60016

Drogi publiczne gminne

67.338

67.338

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki majątkowe

338

338

67.000

67.338

700

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

15.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.000

15.000

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

15.000

15.000

750

Administracja publiczna

11.139

11.139

75022

Rady gmin

928

- wydatki bieżące

928

75023

Urzędy gmin

10.211

10.211

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki majątkowe

10.211

10.000

10.000

211

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

928

- wydatki bieżące

928

801

Oświata i wychowanie

66.800

66.800

80101

Szkoły podstawowe

8.300

54.000

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

8.300

8.300

54.000

80104

Przedszkola

8.200

6.200

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

8.200

8.200

6.200

80110

Gimnazja

31.700

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

31.700

19.700

1

2

3

4

5

80113

Dowożenie uczniów do szkół

12.000

- wydatki bieżące

12.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.600

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

6.600

6.600

80195

Pozostała działalność

6.600

- wydatki bieżące

6.600

851

Ochrona zdrowia

59

59

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

59

59

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

59

59

59

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

10.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

Razem

170.336

170.336

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok w następujący sposób:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

67.338

67.338

60016

Drogi publiczne gminne

67.338

67.338

4110

4170

4210

4270

4300

6050

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

163

175

67.000

35.138

31.000

1.200

700

Gospodarka mieszkaniowa

15.000

15.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15.000

15.000

4300

6050

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15.000

15.000

750

Administracja publiczna

11.139

11.139

75022

Rady gmin

928

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

928

75023

Urzędy gmin

10.211

10.211

3030

4010

4300

6050

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

211

10.000

10.000

211

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

928

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

928

801

Oświata i wychowanie

66.800

66.800

80101

Szkoły podstawowe

8.300

54.000

4010

4210

4270

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

8.300

1.000

53.000

80104

Przedszkola

8.200

6.200

1

2

4010

4110

3

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

4

6.200

2.000

5

6

4270

Zakup usług remontowych

6.200

80110

Gimnazja

31.700

4010

4110

4260

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup energii

16.000

3.700

12.000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

12.000

4300

Zakup usług pozostałych

12.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

6.600

4010

4110

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.000

2.600

80195

Pozostała działalność

6.600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.600

851

Ochrona zdrowia

59

59

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

59

59

4170

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

59

59

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

10.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

Razem

170.336

170.336

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami w

następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

12.543

12.534

75023

Urzędy gmin

12.543

12.543

3030

4300

4430

6050

6060

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6.944

2.500

3.099

9.444

3.099

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

14.950

14.950

75412

Ochotnicze straże pożarne

14.950

14.950

3030

4210

4260

4300

4430

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

1.500

5.450

8.000

12.700

2.250

801

Oświata i wychowanie

5.000

5.000

80101

Szkoły podstawowe

1.700

1.700

4010

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

1.700

1.700

80104

Przedszkola

300

300

4010

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

300

300

1

2

3

4

5

6

80110

Gimnazja

3.000

3.000

4210

4260

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

3.000

3.000

Razem

32.493

32.493

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 750 - W związku z niepełnym zabezpieczeniem środków nastąpiła potrzeba przesunięcia środków na wydatki bieżące i na wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej do sieci komputerowej.

Dz. 754 - Na zakup sprzętu pożarowego dla jednostek OSP przesunięto 12.700 zł oraz 2.250 zł na usunięcie awarii co.

Przesunięć w dziale 801 dokonano na wniosek Dyrektora GZOiW w związku z koniecznością:

Ø usunięcia szkód i naprawy nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, uszkodzonej w skutek wypadku drogowego,

Ø wymiany rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych w związku z pojawieniem się zagrożenia zalania przedszkola,

Ø zakupu pojemników na nieczystości płynne w Domach Nauczyciela w Tapkowicach i Zenku, w związku z awarią rur kanalizacyjnych.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:35:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie