Zarządzenie Nr 105/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 105/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr II/20/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

19.977

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.463

01095

Pozostała działalność

3.463

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

3.463

758

Różne rozliczenia

11.675

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

11.675

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

11.675

801

Oświata i wychowanie

3.492

80101

Szkoły podstawowe

3.492

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.492

852

Pomoc społeczna

1.347

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.347

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

WYDATKI OGÓŁEM:

19.977

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.463

01095

Pozostała działalność

3.463

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.463

600

Transport i łączność

11.675

60016

Drogi publiczne gminne

11.675

4270

Zakup usług remontowych

11.675

801

Oświata i wychowanie

3.492

80101

Szkoły podstawowe

3.492

4300

Zakup usług pozostałych

3.492

852

Pomoc społeczna

1.347

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.347

2910

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.347

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami

w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

600

Transport i łączność

1.150.000

60016

Drogi publiczne gminne

1.150.000

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.150.000

750

Administracja publiczna

182.500

75022

Rady gminy

16.500

4210

4300

4410

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

8.000

8.000

500

75023

Urzędy gmin

166.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

166.000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

983.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

983.500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

983.500

16.500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

16.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.000

Razem

1.166.000

1.166.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu

dokonano na podstawie Uchwały Nr II/20/2006 Rady Gminy

Ożarowice z dnia 5 grudnia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:41:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie