Zarządzenie Nr 91/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 91/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

851

Ochrona zdrowia

23.600

23.600

85153

Zwalczanie narkomanii

20.000

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń

20.000

20.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.600

23.600

- wydatki bieżące

w tym:

- wynagrodzenia i pochodnie od wynagrodzeń

3.600

23.600

23.600

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

500

500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

500

500

4210

4430

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

500

500

851

Ochrona zdrowia

23.600

23.600

85153

Zwalczanie narkomanii

20.000

1

2

3

4

5

6

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.600

23.600

4110

4170

4270

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

3.600

400

23.200

Razem

24.100

24.100

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przesunięć w dziale 756 i 851 dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:55:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie