Zarządzenie nr 102/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 102/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

28.500

852

Pomoc społeczna

28.500

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

28.500

WYDATKI OGÓŁEM:

28.500

852

Pomoc społeczna

28.500

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28.500

- wydatki bieżące

28.500

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok:

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

28.500

852

Pomoc społeczna

28.500

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28.500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

28.500

WYDATKI OGÓŁEM:

28.500

852

Pomoc społeczna

28.500

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

28.500

3110

Świadczenia społeczne

28.500

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższej zmiany dokonuje się na podstawie decyzji Nr FB..I.3011-771/06 Wojewody Śląskiego z dnia 15 listopada 2006 roku, celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie zadań zleconych gminie na 2006 rok.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:32:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie