Zarządzenie Nr 64/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 64/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

5.519

801

Oświata i wychowanie

5.519

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

5.519

WYDATKI OGÓŁEM:

5.519

801

Oświata i wychowanie

5.519

80195

Pozostała działalność

5.519

- wydatki bieżące

5.519

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

5.519

801

Oświata i wychowanie

5.519

80195

Pozostała działalność

5.519

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.519

WYDATKI OGÓŁEM:

5.519

801

Oświata i wychowanie

5.519

80195

Pozostała działalność

5.519

4300

Zakup usług pozostałych

5.519

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-412/1/06 z dnia 26 lipca 2006 roku przyznał środki finansowe, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.13), na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 10:47:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie