Zarządzenie Nr 34/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 34/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

6.000

852

Pomoc społeczna

6.000

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

6.000

WYDATKI OGÓŁEM:

6.000

852

Pomoc społeczna

6.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6.000

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6.000

6.000

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

6.000

852

Pomoc społeczna

6.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6.000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6.000

WYDATKI OGÓŁEM:

6.000

852

Pomoc społeczna

6.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.973

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

905

4120

Składki na Fundusz Pracy

122

Uzasadnienie:

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-118/3/06 przyznał dotację celową na zadania własne przeznaczoną na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:40:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie