Zarządzenie Nr 99/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy w w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 99/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.500

1.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.500

1.500

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

1.500

1.500

1.500

801

Oświata i wychowanie

60.569

60.569

80101

Szkoły podstawowe

11.526

33.511

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

11.526

11.526

33.511

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

87

87

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

87

87

87

80104

Przedszkola

17.085

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

17.085

1.571

80110

Gimnazja

22.178

17.278

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

22.178

20.115

17.278

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

9.693

9.693

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

9.693

9.693

9.693

852

Pomoc społeczna

10.022

10.022

Zadania zlecone

3.022

3.022

1

2

3

4

5

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.022

3.022

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.022

3.022

3.022

zadania własne

7.000

7.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5.000

- wydatki bieżące

5.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7.000

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

7.000

3.066

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

- wydatki bieżące

2.000

Razem

72.091

72.091

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1.500

1.500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.500

1.500

4100

4300

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Zakup usług pozostałych

1.500

1.500

801

Oświata i wychowanie

60.569

60.569

80101

Szkoły podstawowe

11.526

33.511

3020

4010

4110

4210

4270

4300

4430

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

3.316

8.210

9.787

1.500

17.700

3.904

620

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

87

87

3020

4110

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

87

87

80104

Przedszkola

17.085

4010

4260

4270

4300

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

1.571

4.000

9.514

2.000

80110

Gimnazja

22.178

17.278

3020

4010

4110

4120

4210

4260

4280

4430

4440

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.975

13.092

6.832

191

88

7.525

9.213

340

200

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

9.693

9.693

4110

4120

4170

4210

4300

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

8.097

596

1.000

8.693

1.000

852

Pomoc społeczna

10.022

10.022

Zadania zlecone

3.022

3.022

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.022

3.022

3110

4110

Świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.022

3.022

Zadania własne

7.000

7.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

7.000

4110

4120

4210

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

2.748

318

3.934

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.000

3110

Świadczenia społeczne

2.000

Razem

72.091

72.091

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 756 - W związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania, zwiększa się środki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają ze zwiększonych kosztów opłat bieżących, potrzeby zakupu i wymiany sprzętu komputerowego w placówkach.

Dz. 852 - Zmian w dokonano na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:24:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie