Zarządzenie Nr 44/2006 zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 44/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm/ oraz Uchwały Nr XXXIV/395/2006 z dnia 30 maja roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 198.965 zł

po stronie dochodów o kwotę 198.965 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 60.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 60.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 60.000 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem o kwotę 26.298 zł

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa o kwotę 26.298 zł

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

o kwotę 26.298 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 36.667 zł

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 36.667 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 36.667 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 76.000 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 42.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 42.000 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 34.000 zł

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 34.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 198.965 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 26.000zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 26.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 26.000 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 50.000zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 50.000 zł

§ 4260 - Zakup energii o kwotę 50.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 112.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 25.000 zł § 4260 - Zakup energii o kwotę 25.000 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 42.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 42.000 zł

rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej

szkół o kwotę 11.000 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.000 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 34.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 34.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.965 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 10.965 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do

wynagrodzeń o kwotę 450 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 10.515 zł

2. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

158.530

158.530

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

158.530

4010

4040

4110

4120

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

118.280

8.230

22.760

3.098

6.162

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

158.530

85401

Świetlice szkolne

158.530

4010

4040

4110

4120

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

118.280

8.230

22.760

3.098

6.162

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano

na odstawie Uchwały Nr XXXIV/395/2006 Rady Gminy Ożarowice z

dnia 30 maja 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 09:52:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie