Zarządzenie Nr 90/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 90/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 października 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

129.483

801

Oświata i wychowanie

2.924

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

2.924

852

Pomoc społeczna

126.559

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

126.559

WYDATKI OGÓŁEM:

129.483

801

Oświata i wychowanie

2.924

80101

Szkoły podstawowe

2.924

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.924

2.924

852

Pomoc społeczna

126.559

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

126.559

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

126.559

2.772

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

129.483

801

Oświata i wychowanie

2.924

1

2

3

4

5

80101

Szkoły podstawowe

2.924

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.924

852

Pomoc społeczna

126.559

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

126.559

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

126.559

WYDATKI OGÓŁEM:

129.483

801

Oświata i wychowanie

2.924

80101

Szkoły podstawowe

2.924

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

2.441

423

60

852

Pomoc społeczna

126.559

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

126.559

3110

4010

4110

4120

4300

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług pozostałych

122.762

2.298

418

56

1.025

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Środki finansowe w wysokości 2.924 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 14) przeznaczone są na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w ramach wdrożenia reformy oświaty.

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-665/06 zwiększył dotację celową na 2006 rok, z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz kosztów obsługi.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑10‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑10‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 10:50:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie