Zarządzenie Nr 43/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 43/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

9.732

852

Pomoc społeczna

5.852

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

5.852

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.880

- dotacje celowe na realizację zadań własnych

3.880

WYDATKI OGÓŁEM:

9.732

852

Pomoc społeczna

5.852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.303

- wydatki bieżące

3.303

85295

Pozostała działalność

2.549

- wydatki bieżące

2.549

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.880

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.880

- wydatki bieżące

3.880

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

9.732

852

Pomoc społeczna

5.852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.303

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.303

85295

Pozostała działalność

2.549

1

2

3

4

5

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2.549

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.880

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.880

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.880

WYDATKI OGÓŁEM:

9.732

852

Pomoc społeczna

5.852

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.303

3110

Świadczenia społeczne

3.303

85295

Pozostała działalność

2.549

3110

Świadczenia społeczne

2.549

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3.880

85415

Pomoc materialna dla uczniów

3.880

3240

Stypendia dla uczniów

3.880

Uzasadnienie:

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzjami Nr FB.I.3011-176/2/06 i Nr FB.I.3011-149/2/06 przyznał dotacje celowe na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz na realizację Programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dz. 854 - Decyzją Nr FB.I.3011-73/13/2006 zwiększony został plan dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 roku.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:48:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie