Zarządzenie Nr 18/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 18/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz Uchwały Nr XXXII/383/2006 z dnia 16 marca roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy o kwotę 3.889.519 zł

po stronie przychodów o kwotę 2.247.458 zł

§ 903 - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie

zadań realizowanych z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.691.458 zł

§ 955 - przychody z innych rozliczeń krajowych o kwotę 556.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 1.642.061 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.625.752 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.625.752 zł

§ 6298 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin) powiatów (związków

powiatów) samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.625.752 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.800 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.800 zł

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych o kwotę 5.800 zł

Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 625 zł

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 625 zł

§ 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami o kwotę 625 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 9.884 zł

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.884 zł

§ 2320 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego o kwotę 9.884 zł

po stronie wydatków o kwotę 2.351.342 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 1.755.458 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.755.458 zł

§ 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.691.458 zł

§ 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 64.000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 446.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 446.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 403.700 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.300 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 69.884 zł

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 60.000 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych o kwotę 60.000 zł

rozdz. 75414 - Obrona cywilna o kwotę 9.884 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.259 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.423 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 202 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 80.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 80.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 80.000 zł

po stronie rozchodów o kwotę 1.538.177 zł

§ 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań

realizowanych z udziałem środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 1.538.177 zł

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr XXXII/383/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 07:55:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie