Zarządzenie Nr 113/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 113/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz Uchwały Nr III/27/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami

w następującej szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

3.800

01095

Pozostała działalność

3.800

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

3.482

318

600

Transport i łączność

68.597

60004

Lokalny transport zbiorowy

68.597

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

68.597

700

Gospodarka mieszkaniowa

49.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49.000

4300

Zakup usług pozostałych

49.000

750

Administracja publiczna

31.200

75022

Rady gmin

6.000

3030

4300

4410

4430

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

4.955

30

465

550

75023

Urzędy gmin

25.200

4010

4170

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

14.000

11.200

801

Oświata i wychowanie

54.597

80113

Dowożenie uczniów do szkół

54.597

4300

Zakup usług pozostałych

54.597

Razem

103.597

103.597

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr III/27/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2006 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  26‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  26‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:45:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie