Zarządzenie Nr 47/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 47/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 czerwca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

3.371

852

Pomoc społeczna

3.371

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej

3.371

WYDATKI OGÓŁEM:

3.371

852

Pomoc społeczna

3.371

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.371

- wydatki bieżące

3.371

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

3.371

852

Pomoc społeczna

3.371

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.371

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związków gmin) ustawami

3.371

WYDATKI OGÓŁEM:

3.371

852

Pomoc społeczna

3.371

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

3.371

3110

Świadczenia społeczne

3.371

Uzasadnienie:

Dz. 852 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-223/06 z dnia 31 maja 2006 roku zwiększył środki finansowe na uzupełnienie braków w zakresie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej.

3. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15.000

15.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

15.000

15.000

4210

42604270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

15.000

13.000

2.000

851

Ochrona zdrowia

4.000

4.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4.000

4.000

4270

4300

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

Razem

19.000

19.000

Uzasadnienie: przesunięcia dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem

środków na etapie planowania.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑06‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑06‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:13:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie