Zarządzenie Nr 96/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 96/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 listopada 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

w

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

4.707

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.707

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

4.707

WYDATKI OGÓŁEM:

4.707

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.707

01095

Pozostała działalność

4.707

- wydatki bieżące

4.707

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

4.707

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.707

01095

Pozostała działalność

4.707

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

4.707

WYDATKI OGÓŁEM:

4.707

010

Rolnictwo i łowiectwo

4.707

01095

Pozostała działalność

4.707

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

93

4.614

Uzasadnienie:

Dz. 010- Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 9), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę.

3. Dokonać po stronie wydatków zmian w układzie wykonawczym w działach, rozdziałach

między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

010

Rolnictwo i łowiectwo

6.850

6.850

01095

Pozostała działalność

6.850

6.850

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

6.850

6.850

700

Gospodarka mieszkaniowa

266

266

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

266

266

4300

4610

Zakup usług pozostałych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

266

266

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000

3.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

3.000

3.000

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

3.000

3.000

851

Ochrona zdrowia

12.700

12.700

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

12.700

12.700

4210

4270

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

6.700

6.000

12.700

Razem

22.816

22.816

Uzasadnienie:

Powyższych przesunięć dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:11:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie