Zarządzenie Nr 17/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 17/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

534.700

534.700

60016

Drogi publiczne gminne

534.700

534.700

4170

4270

4590

6050

6059

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz

osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34.700

500.000

4.000

30.700

500.000

750

Administracja publiczna

240

240

75023

Urzędy gmin

240

240

4210

4500

Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

240

240

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.181

7.181

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

7.181

7.181

4100

4110

4120

4170

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

7.181

1.034

147

6.000

801

Oświata i wychowanie

10.000

10.000

80110

Gimnazja

10.000

10.000

4210

4240

4270

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

zakup usług remontowych

5.000

5.000

10.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

610

610

90002

Gospodarka odpadami

610

4300

Zakup usług pozostałych

610

90003

Oczyszczanie miast i wsi

610

4300

Zakup usług pozostałych

610

Razem

552.731

552.731

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięcia dokonano w związku ze zmianą sposobu wydatkowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 07:46:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie