Zarządzenie Nr 26/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 26/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 / oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów

w zł

Dział

Nazwa

Zwiększenie

1

2

3

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.485

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin

1.485

Razem

1.485

po stronie wydatków w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zwiększenie

1

2

3

4

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.485

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.485

- wydatki bieżące

1.485

Razem

1.485

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

po stronie dochodów

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

1

2

3

4

5

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.485

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.485

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.485

Razem

1.485

po stronie wydatków

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zwiększenie

1

2

3

4

5

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.485

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.485

3240

Stypendia dla uczniów

1.485

Razem

1.485

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-73/5/2006 z dnia 15 marca 2006 roku przyznał dotację celową, pochodzącą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2006 rok w części 83, poz. 45 na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym.

3. Zmniejszyć budżet gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości:

po stronie dochodów

w zł

Dział

Nazwa

Zmniejszenie

1

2

3

750

Administracja publiczna

56

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami

56

Razem

56

po stronie wydatków

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

1

2

4

5

750

Administracja publiczna

56

75011

Urzędy wojewódzkie

56

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

56

Razem

56

4. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

po stronie dochodów

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

56

75011

Urzędy wojewódzkie

56

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

56

Razem

56

po stronie wydatków

w zł

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

56

75011

Urzędy wojewódzkie

56

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

47

8

1

Razem

56

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2006 rok Wojewoda Śląski Decyzją Nr FB.I.3011-78/4/06 z dnia 16 marca 2006 roku zmniejszył dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 08:23:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie