Zarządzenie Nr 9/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach


Zarządzenie Nr 9/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2006 roku

______________________________

 

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), w związ-ku z art. 38 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( jedno-lity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) oraz § 3 ust.1, § 4 ust. 2 i § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004rw sprawie sposobu i try-bu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w wykonaniu Uchwały Nr XXX/353/2005 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

zarządzam

 

1. Ogłosić przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

gruntowej, działka nr 499/30 k.m.1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice o łącznej powierzchni 1,0000 ha wraz z budynkiem koszarowym.

 

2. Ustalić wadium w wysokości 24.000,00 zł .

 

3. Ustalić regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt. 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

 

4. Powołać czteroosobową Komisję Przetargową w następującym składzie:

- Przewodniczący Komisji - .................

- Członek Komisji - Janusz Paliga

- Członek Komisji - Rozalia Farnicka

- Członek Komisji - Barbara Drzyzga

 

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami.

 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 22.06.2024 16:42:27
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  16‑02‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑02‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:51:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie