Zarządzenie Nr 74/2006 w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 45/2005


Zarządzenie Nr 74/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice z

dnia 29 września 2005 roku w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i

wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego z

udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Na podstawie art. 47 ust. 3 w związku z art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a, co następuje;

§ 1

Wprowadzam i zatwierdzam zmiany w Zarządzeniu Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2005 roku w sprawie procedury ewidencji, rozliczania i wykorzystania środków związanych z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami do zarządzenia wymienionego w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

W pozostałym zakresie Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Ożarowice obowiązuje bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 74/2006

Wójta Gminy Ożarowie

z dnia 25 września 2006r.

W części 1. Ogólnej w § 1 pkt 2

" 2. Procedura została opracowana na podstawie:" wykreśla się:

- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2003

Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia2001r. w sprawie

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora

finansów publicznych (Dz. U 5, poz. 1752 z późn. zm)

-Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r w sprawie

trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego

Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu

rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz.2206)

a dodaje się:

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora

finansów publicznych ( Dz. U. Nr 142, poz.1020),

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. Nr 107, poz.726),

-Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r w sprawie

trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu

Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

(Dz. U. Nr 216, poz .2206 z późn. zm.)

- Komunikatu Ministra Finansów Nr 13 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie

standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych ( Dz. Urz.

Nr 7, poz. 58),

- umowy oraz przepisów wewnętrznych,

W części 7. Ewidencja księgowa środków pomocowych

dodaje się:

Konta pozabilansowe

991 - Planowane dochody budżetu (wyodrębniony plan dla projektu)

992 - Planowanie wydatków budżetowych (wyodrębniony plan dla projektu)

W wykazie kont syntetycznych w jednostce budżetowej do ewidencji środków funduszy pomocowych dodaje się konto:

011 - Środki trwałe

Konta pozabilansowe

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych (wyodrębniony plan dla projektu)

997 - Zaangażowanie środków funduszy pomocowych ( wyodrębnione dla

projektu)

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych ( wyodrębnione dla projektu).

Zastępuje się zdanie:

Konto 080 wyodrębnionej ewidencji projektu oraz cały projekt zostanie rozliczony na koncie 080 ewidencji księgowej urzędu,

Zdaniem:

Konto 080 wyodrębnionej ewidencji projektu oraz cały projekt zostanie rozliczony na koncie 080 ewidencji księgowej projektu.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:45:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie