Zarządzenie Nr 75/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 75/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

600

Transport i łączność

4.700

4.700

60016

Drogi publiczne gminne

4.700

4.700

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

4.700

4.700

4.700

801

Oświata i wychowanie

12.692

12.692

80101

Szkoły podstawowe

4.346

4.346

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

4.346

4.346

4.346

80104

Przedszkola

2.292

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

2.292

1.900

80110

Gimnazja

6.054

6.054

- wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

- wydatki bieżące

6.054

6.054

6.054

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.392

- wydatki bieżące

1.392

80195

Pozostała działalność

900

- wydatki bieżące

900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

10.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

- wydatki majątkowe

10.000

90095

Pozostała działalność

10.000

- wydatki bieżące

10.000

Ogółem

27.392

27.392

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

4.700

4.700

60016

Drogi publiczne gminne

4.700

4.700

4170

4270

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług remontowych

4.700

4.700

801

Oświata i wychowanie

12.692

12.692

80101

Szkoły podstawowe

4.346

4.346

2540

4040

4260

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup energii

4.346

3.193

1.153

80104

Przedszkola

2.292

4040

4350

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.900

392

80110

Gimnazja

6.054

6.054

4040

4260

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zakup energii

6.054

6.054

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.392

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.392

80195

Pozostała działalność

900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.000

10.000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10.000

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

90095

Pozostała działalność

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

Ogółem

27.392

27.392

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: na wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania dokonano w dziale 801 przesunięć, związanych ze zwiększeniem wydatków na energię oraz zwiększona została dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Pyrzowicach, w związku ze wzrostem standardu A w stosunku do przyjętego w przy planowaniu budżetu.

W dziale 600 i 900 dokonano zmian w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:52:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie