Zarządzenie Nr 48/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 48/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 19 czerwca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

801

Oświata i wychowanie

3.500

3.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.500

3.000

- wydatki bieżące

w tym : wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

3.500

3.000

3.000

80195

Pozostała działalność

500

- wydatki bieżące

500

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

3.000

3.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

4430

Różne opłaty i składki

3.000

801

Oświata i wychowanie

3.500

3.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.500

3.000

4010

4140

4350

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000

500

3.000

80195

Pozostała działalność

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

Razem

6.500

6.500

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięcia w dziale 700 dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem

środków na etapie planowania.

Zmian w dziale 801dokonano na wniosek Dyrektora GZOiW w związku ze

zmianami organizacyjnymi oraz 500 zł przeznacza się na zakup nagród dla

dzieci za udział w konkursach.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑06‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑06‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:15:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie