Zarządzenie Nr 100/2006 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 100/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 listopada 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

801

Oświata i wychowanie

7.647

7.647

80101

Szkoły podstawowe

693

693

4010

4170

4430

4440

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia bezosobowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

600

93

600

93

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

241

241

3020

4010

4110

4440

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

217

24

24

217

80104

Przedszkola

3.541

3.541

4210

4270

4440

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.541

3.277

264

80110

Gimnazja

450

450

4120

4170

Składki na Fundusz Pracy

Wynagrodzenia bezosobowe

450

450

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

1.918

1.918

4140

4210

4430

4440

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.529

389

1.004

914

80195

Pozostała działalność

804

804

4300

4440

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

804

804

1

2

3

4

5

6

852

Pomoc społeczna

5.080

5.080

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4.000

4.000

3110

4300

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

4.000

4.000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.080

1.080

4040

4120

4210

4280

4410

4430

4440

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług zdrowotnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80

500

500

80

646

274

80

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2.228

2.228

85401

Świetlice szkolne

83

83

4010

4110

4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

83

13

70

85415

Pomoc materialna dla uczniów

2.145

2.145

3240

4300

Stypendia dla uczniów

Zakup usług pozostałych

2.145

2.145

Ogółem

14.955

14.955

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Przeniesienia wynikają ze zwiększonych opłat eksploatacyjnych, z konieczności usprawnienia systemu grzewczego ( zakup dodatkowych kaloryferów, wymiana styczników, likwidacja wycieku gazu), malowania sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach,

Dz. 852 - Zmian dokonano na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dz. 854 - Przesunięć dokonano z koniecznością wypłaty stypendiów dla uczniów.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:26:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie