Zarządzenie Nr 53/2006 w sprawie ogloszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach


 

Zarządzenie Nr 53/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 lipca 2006 roku

______________________________

 

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudo-

wanej nieruchomości gruntowej w Pyrzowicach.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedno-lity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 4 ust. 2 i § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) w wykonaniu uchwał Rady Gminy Ożarowice :

  • Nr XXX/353/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • Nr XXXIV/396/2006 z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny zbycia nieruchomości

 

zarządzam

 

1. Ogłosić II przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości

gruntowej, działka nr 499/30 k.m.1 d. 5 obręb ewidencyjny Pyrzowice o łącznej po-wierzchni 1,0000 ha wraz z budynkiem koszarowym.

 

2. Ustalić wadium w wysokości 20.000,00 zł .

 

3. Ustalić regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt. 1 w brzmie-niu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

 

4. Powołać czteroosobową Komisję Przetargową w następującym składzie:

- Przewodniczący Komisji - .................

- Członek Komisji - Janusz Paliga

- Członek Komisji - Rozalia Farnicka

- Członek Komisji - Barbara Drzyzga

 

5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami.

 

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 53/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 10 lipca 2006 roku

 

 

Regulamin przeprowadzania II przetargu na zbycie

nieruchomości

 

§ 1.

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

1. Właściwym organie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ożarowice.

2. Komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną do

przeprowadzenia przetargu Zarządzeniem Nr 53 / 2006.

3. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji przetargowej.

 

§ 2.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

§ 3.

 

Ogłoszenia o przetargu zawierające jego pełną treść zostanie zamieszczone :

a) na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15,

b) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - adres www.bip.ozarowice.pl c) na łamach ogólnopolskiego dziennika "Rzeczpospolita".

 

§ 4.

 

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które w określonym

terminie wniosą wadium w pieniądzu - przelewem bankowym na wskazane konto

gminy.

Za wniesione w terminie wadium uważa się odnotowanie najpóźniej w dniu 24.08.2006

roku na koncie gminy kwoty wadium.

2. Wadium podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości przez osobę, która

przetarg wygra.

3. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni, jeśli

przetarg zostanie odwołany, zamknięty, unieważniony lub zakończony wynikiem ne-

gatywnym.

 

§ 5.

 

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza Komisja.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez

właściwy organ.

3. Właściwy organ może powołać w skład Komisji inne osoby spośród pracowników

urzędu lub jednostek gminy, jeśli jest to niezbędne dla przeprowadzenia przetargu.

4. Komisja może korzystać z pomocy i zasięgać opinii innych osób w sprawach istotnych

dla podejmowanych rozstrzygnięć.

 

§ 6.

 

1. Z czynności przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który podpisuje

przewodniczący, członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca

nieruchomości..

2. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z zamknięciem przetargu a protokół stanowi

podstawę zawarcia aktu notarialnego.

3. Egzemplarz protokołu otrzymuje osoba ustalona jako nabywca.

 

§ 7.

 

1. Przetarg może się odbyć pod warunkiem, że wpłynęły co najmniej dwie oferty spełnia-

niające warunki ogłoszenia.

2. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Komisja dokonując oceny ofert stosuje punktację od 0 - 100 przyznając ustaloną

liczbę punktów za poszczególne jej elementy.

4. Punktacją objęte są następujące elementy oferty:

a) Cena - do 60 pkt,

b) Przewidywana wielkość nowoutworzonych miejsc pracy w związku z prowadzeniem działalności - do 20 pkt,

c) Proponowane przeznaczenie nieruchomości dla prowadzenia działalności o charak-terze usługowym (rodzaj świadczonych usług) - do 10 pkt,

d) Przewidywany czas zagospodarowania nieruchomości i rozpoczęcia prowadzenia działalności - do 10 pkt.

5. Oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów podlega przyjęciu.

6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja organizuje dodatkowy przetarg

ustny ograniczony do oferentów, których oferty uznane zostały za równorzędne.

7. Dodatkowy przetarg ustny może odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otwarcia ofert.

8. O terminie dodatkowego przetargu Komisja zawiadamia oferentów na piśmie.

9. Za oferty równorzędne uznaje się takie oferty, w których różnica ceny ofertowej po-

między poszczególnymi ofertami jest mniejsza niż 15 % lub różnica w ilości uzyska-

nych punktów w zakresie kryteriów określonych w § 7 ust. 4 pkt. b-d regulaminu

jest mniejsza niż 30 %.

10. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne

postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach,

dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

11. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

§ 8.

 

Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy :

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst

Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i

trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr

207, poz. 2108),

3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 23.07.2024 20:43:04
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  10‑07‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑07‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 00:06:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie