Zarządzenie Nr 114/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w uchwale budzetowej i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 114/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

30.000

30.000

75023

Urzędy gmin

30.000

30.000

- wydatki bieżące

30.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

30.000

852

Pomoc społeczna

686

686

85219

Ośrodki pomocy społecznej

686

686

- wydatki bieżące

686

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

686

686

Razem

30.686

30.686

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

200

200

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200

200

4300

Zakup usług pozostałych

200

4430

Różne opłaty i składki

200

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.000

5.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

5.000

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4260

Zakup energii

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

4430

Różne opłaty i składki

1.000

750

Administracja publiczna

30.714

30.714

75023

Urzędy gmin

30.714

30.714

4010

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

30.000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

714

4120

Składka na Fundusz Pracy

714

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

4260

Zakup energii

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

852

Pomoc społeczna

686

686

85219

Ośrodki pomocy społecznej

686

686

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

685

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

593

4300

Zakup usług pozostałych

15

4370

Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

44

4410

Podróże służbowe krajowe

34

Razem

36.600

36.600

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑02‑2009 12:58:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑02‑2009 12:58:42
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2009 13:02:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie