Zarządzenie Nr 35/2008 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 35/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 czerwca 2008 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVI/196/2008 z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 600.000 zł

§ 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 600.000 zł

po stronie dochodów o kwotę 249.400

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 179.400 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 179.400 zł

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł o kwotę 179.400 zł

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem o kwotę 70.000 zł

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 70.000 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę 70.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 849.400 zł

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

o kwotę 120.000 zł

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody o kwotę 120.000 zł

§ 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

zakładów budżetowych dotacje o kwotę 120.000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 568.864 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 568.864 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 200.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 64.464 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 304.400 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.536 zł

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność o kwotę 3.536 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.536 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 72.000 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 20.000 zł

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

o kwotę 52.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.980 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.010 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.010 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 70.000 zł

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 70.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 70.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.000 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

o kwotę 15.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały

Nr XVI/196/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑06‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑06‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2008 12:08:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie