Zarządzenie Nr 93/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 93/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 10.381 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 5.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.000 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.381 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 5.381 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.381 zł

po stronie wydatków o kwotę 10.381 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł

· wydatki bieżące, w tym: o kwotę 5.000 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.381 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.381 zł

· wydatki bieżące o kwotę 5.381 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 10.381 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.000 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.381 złRozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.381 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 5.381 zł

po stronie wydatków o kwotę 10.381 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.000 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.381 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 5.381 zł

§ 3240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.381 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 4.468 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.468 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 4.468 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.853 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.615 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.468 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.468 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 4.468 zł

· wydatki bieżące o kwotę 4.468 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 4.468 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.468 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 4.468 zł

§ 2010 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

(związkom gmin) ustawami o kwotę 1.853 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 2.615 zł

po stronie wydatków o kwotę 4.468 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.468 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 4.468 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 4.468 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

25.000

25.000

80104

Przedszkola

25.000

- wydatki bieżące

25.000

80110

Gimnazja

22.000

- wydatki bieżące

22.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.000

3.000

852

Pomoc społeczna

13.750

13.750

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13.750

- wydatki bieżące

13.750

85219

Ośrodki pomocy społecznej

13.750

- wydatki bieżące

13.750

RAZEM

38.750

38.750

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

25.000

25.000

80104

Przedszkola

25.000

4270

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice

25.000

80110

Gimnazja

22.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.700

4270

Zakup usług remontowych

20.300

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

3.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

852

Pomoc społeczna

14.168

14.168

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

13.750

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

13.750

85219

Ośrodki pomocy społecznej

13.750

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.170

4280

Zakup usług zdrowotnych

180

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

`

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

85295

Pozostała działalność

418

418

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

189,95

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

10,05

4308

Zakup usług pozostałych

396,99

4309

Zakup usług pozostałych

21,01

4418

Podróże służbowe krajowe

207,04

4419

Podróże służbowe krajowe

10,96

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

53

53

85415

Pomoc materialna dla uczniów

53

53

3240

Stypendia dla uczniów

53

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

53

RAZEM

39.221

39.221

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

· Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/402/2/08 z dnia 17 października 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 roku o kwotę 4.573 zł.

· Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/537/2/08 z dnia 30 października 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w 2008 roku o kwotę 427 zł.

· Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/559/08 z dnia 30 października 2008 roku zmniejszył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w 2008 roku o kwotę 4.468 zł.

Dz. 854

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/137/9/08 z dnia 24 października 2008 roku zwiększył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 5.381 zł.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑10‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑10‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 10:44:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie