Zarządzenie Nr 108/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 108/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.311 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.311 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 1.311 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.311zł

po stronie wydatków o kwotę 1.311 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.311 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.311 zł

· wydatki bieżące o kwotę 1.311 zł

§ 2. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 1.311 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.311 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.311 zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 1.311

po stronie wydatków o kwotę 1.311 zł

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.311 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1.311 zł

§ 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1.311 zł

§ 3. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

130.000

130.000

60016

Drogi publiczne gminne

130.000

- wydatki bieżące

130.000

- wydatki majątkowe

130.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

57.500

57.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43.500

57.500

- wydatki bieżące

57.500

- wydatki majątkowe

43.500

70095

Pozostała działalność

14.000

- wydatki bieżące

14.000

801

Oświata i wychowanie

30.500

30.500

80101

Szkoły podstawowe

5.000

29.000

- wydatki bieżące

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.000

5.000

- wydatki majątkowe

24.000

80110

Gimnazja

25.500

1.500

- wydatki bieżące

1.500

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25.500

25.500

851

Ochrona zdrowia

33.514

33.514

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

33.514

33.514

- wydatki bieżące

33.514

- wydatki majątkowe

33.514

852

Pomoc społeczna

2.378

2.378

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

427

427

- wydatki bieżące

427

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

427

427

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.951

1.951

- wydatki bieżące

1.951

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.951

1.951

Razem

253.892

253.892

§ 4. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

500

01095

Pozostała działalność

500

500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

600

Transport i łączność

130.000

130.000

60016

Drogi publiczne gminne

130.000

130.000

4270

Zakup usług remontowych

130.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

57.500

57.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

43.500

57.500

4300

Zakup usług pozostałych

57.000

4430

Różne opłaty i składki

500

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

43.500

70095

Pozostała działalność

14.000

4270

Zakup usług remontowych

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

11.000

801

Oświata i wychowanie

39.478

39.478

80101

Szkoły podstawowe

5.578

29.578

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

3.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

1.000

4120

Składki na Fundusz Pracy

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoła Podstawowa Zendek

578

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek

Szkoła Podstawowa Zendek

578

4270

Zakup usług remontowych

Szkoła Podstawowa Tąpkowice

5.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

24.000

80110

Gimnazja

25.500

1.500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.500

4300

Zakup usług pozostałych

1.500

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

7.000

7.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.650

4300

Zakup usług pozostałych

1.700

4270

Zakup usług remontowych

6.350

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

650

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

650

80195

Pozostała działalność

1.400

1.400

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.400

851

Ochrona zdrowia

43.000

43.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

43.000

4.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43.000

4300

Zakup usług pozostałych

9.486

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33.514

852

Pomoc społeczna

6.445

6.445

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

799

799

3110

Świadczenia społeczne

799

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

400

4120

Składki na fundusz pracy

27

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

222

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

85219

Ośrodki pomocy społecznej

5.646

5.646

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

58

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

337

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.960

4120

Składki na fundusz pracy

328

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.152

4270

Zakup usług remontowych

684

4280

Zakup usług zdrowotnych

280

4300

Zakup usług pozostałych

2.394

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

37

4430

Różne opłaty i składki

500

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

94

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

421

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

47

Razem

276.923

276.923

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 854

Wojewoda Śląski decyzją Nr FB/I/3011/589/2/2008 z dnia 10 listopada 2008 roku zmniejszył dotację celową na 2008 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I -III szkoły podstawowej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  10‑02‑2009 13:29:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  10‑02‑2009 13:29:12
Data ostatniej aktualizacji:
10‑02‑2009 13:35:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie