Zarządzenie Nr 54/2008 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 54/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 lipca 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo łowiectwo

11.000

11.000

01095

Pozostała działalność

11.000

11.000

- wydatki bieżące

11.000

- wydatki majątkowe

11.000

750

Administracja publiczna

3.000

3.000

75022

Rady gmin

3.000

- wydatki bieżące

3.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000

- wydatki bieżące

3.000

Razem

14.000

14.000

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

010

Rolnictwo łowiectwo

11.000

11.000

01095

Pozostała działalność

11.000

11.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000

750

Administracja publiczna

3.000

3.000

75022

Rady gmin

3.000

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

801

Oświata i wychowanie

13.000

13.000

80101

Szkoły podstawowe

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4270

Zakup usług remontowych

3.000

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

10.000

10.000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5.700

4270

Zakup usług remontowych

10.000

4300

Zakup usług pozostałych

4.300

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.622

1.622

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1.622

1.622

2910

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

1.622

3240

Stypendia dla uczniów

1.622

Razem

28.622

28.622

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2008 12:09:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie