Zarządzenie Nr 50/2008w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Zendku


Zarządzenie Nr 50/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2008 roku

 

 

w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Zendku.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108) w wykonaniu Uchwały Nr XVI/191/2008 Rady Gminy Ożarowice z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości Gminy Ożarowice

zarządzam

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, zapisanej w KW nr 38459, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, oznaczonej nr działki 3189/1 km. 12 obręb ewidencyjny Zendek o powierzchni 0.0929 ha.

§ 2

Ustalić wadium w wysokości 2.500 zł.

§ 3

Ustalić regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 4

Powołać Komisję Przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji -(Dane zanonimizowano)

Członek Komisji - Ewa Paks

Członek Komisji - Monika Gubała

 

 

§ 5

 

Ogłoszenie o przetargu zamieścić na stronie internetowej Urzędu Gminy, nie później niż do dnia 23 lipca 2008 roku.

 

 

§ 6

 

Przetarg, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia przeprowadzić w siedzibie Urzędu Gminy Ożarowice, przy ul. Dworcowej 15 w dniu 26 sierpnia 2008 roku o godz.1200 - pokój nr 9.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 50/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 3 lipca 2008 roku

Regulamin przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o :

1.Właściwym organie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Ożarowice.

2.Komisji - należy przez to rozumieć komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia przetargu Zarządzeniem Nr 50/2008 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lipca 2008roku

3. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć przewodniczącego komisji przetargowej.

§ 2.

Przetarg zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 3.

Ogłoszenie o przetargu zawierające jego pełną treść zostanie zamieszczone:

1. na tablicy ogłoszeń na budynku Urzędu Gminy Ożarowice ul. Dworcowa 15,

2. w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Ożarowice, poprzez wywieszenie na tablicach

ogłoszeń w poszczególnych sołectwach,

3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - adres www.bip.ozarowice.pl w zakładce

nieruchomości/ zbycie,

 

 

§ 4.

 

1. Wadium należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2008 rok (środa).

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Gminy Ożarowice nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012 w Banku Spółdzielczym w Świerklańcu, za co uważa się odnotowanie środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy Ożarowice, w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

3. Wadium wpłacone w pieniądzu podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości przez uczestnika, który przetarg wygra. Wadium wniesione w innej formie przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

4. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Jeżeli nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone gminie wadium nie podlega zwrotowi.

6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji.

 

 

§ 5.

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu przeprowadza Komisja, składająca się z 4 osób, spełniających kryteria określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję pełni osoba wyznaczona przez właściwy organ z grona osób powołanych do składu Komisji.

3. Właściwy organ powołuje w skład Komisji inne osoby spośród pracowników urzędu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających udział w pracach Komisji osób do niej powołanych.

 

§ 6.

1. Przetarg prowadzi Przewodniczący Komisji.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą nieruchomości oraz w sytuacji kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił, tj. nikt nie wpłacił wadium.

4. Wójt Gminy Ożarowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) .

5. Przetarg odbywa się w obecności oferentów, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu.

6. Wchodząc do sali przetargowej, Przewodniczący Komisji przetargowej prosi uczestników przetargu o przedłożenie Komisji:

a) oryginał dowodu wpłaty wadium,

b) przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

c) w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 m-cy), pełnomocnictwa notarialnego w przypadku reprezentowania oferenta przez osobę trzecią oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

d) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu oraz stanem

nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, które stanowi załącznik do niniejszego

regulaminu.

7. Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom informacje o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości, opisu nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, a nadto cenę wywoławczą, obciążeniach nieruchomości, zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Przewodniczący komisji przetargowej podaje również do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały z tego obowiązku zwolnione zgodnie z § 5 rozporządzenia oraz zostały dopuszczone do przetargu.

8. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

9. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, póki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§ 7

 

1. Przewodniczący Komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

1.terminie, miejscu i rodzaju przetargu,

2.oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

3.obciążeniach nieruchomości,

4.zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

5.wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,

6.osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz z uzasadnieniem,

7.cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu,

8.uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez komisje przetargową,

9.imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości,

10.imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,

11.dacie sporządzenia protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla zbywającego, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona przetargu jako nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

 

§ 8

 

1. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa do Wójta Gminy.

2. W przypadku wniesienia skargi Wójt Gminy wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

3. Wójt Gminy rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Wójt Gminy może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

5. Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy zawiadamia skarżącego i wywiesza niezwłocznie na okres 7 dni, w swojej siedzibie informację o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

§ 9

 

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy na okres 7 dni informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:

1. datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu;

2. oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej;

3. liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu;

4. cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,.

5. imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

§ 10.

1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

2. Nie później niż na dzień przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości - decyduje data wpływu na konto urzędu, nabywca zobowiązany jest zapłacić, jednorazowo cenę nabycia ustaloną w wyniku przetargu wraz z podatkiem VAT.

3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Regulaminu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

4. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości (opłaty notarialne, skarbowe i sądowe).

§ 11.

Do spraw nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy :

1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),

3. Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu przetargu

ustnego nieograniczonego

..................................................................

.................................................................

(Imię, nazwisko, adres lub pieczęć oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA

· Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami przetargu zawartymi w regulaminie przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

· Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem rzeczywistym i prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

.................................................... .........................................

(data ) (podpis )

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  03‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:18:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie