Zarządzenie Nr 76/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 76/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Zwiększyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.000 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 3.000 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł

§ 2. Dokonać zwiększeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 3.000 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.000 zł

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego o kwotę 3.000 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł

§ 3. Zmniejszyć budżet gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.900 zł

· dochody bieżące, w tym: o kwotę 3.900 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 3.900 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.900 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 3.900 zł

- wydatki bieżące o kwotę 3.900 zł

§ 4. Dokonać zmniejszeń w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok w następujący sposób:

po stronie dochodów o kwotę 3.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.900 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 3.900 zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3.900 zł

po stronie wydatków o kwotę 3.900 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.900 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe o kwotę 3.900 zł

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 3.900 zł

§ 5. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

300.000

300.000

60016

Drogi publiczne gminne

300.000

300.000

- wydatki bieżące

300.000

- wydatki majątkowe

300.000

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75023

Urzędy gmin

5.000

- wydatki bieżące

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000

- wydatki bieżące

5.000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.030.000

1.030.000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.030.000

- wydatki bieżące

1.030.000

90095

Pozostała działalność

1.030.000

- wydatki bieżące

1.030.000

Razem

1.335.000

1.335.000

§ 6. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

310.000

310.000

60016

Drogi publiczne gminne

310.000

310.000

4270

Zakup usług remontowych

310.000

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300.000

750

Administracja publiczna

5.000

5.000

75023

Urzędy gmin

5.000

4270

Zakup usług remontowych

5.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

5.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

801

Oświata i wychowanie

7.700

7.700

80104

Przedszkola

4.200

4.200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Tąpkowice 1.550,00

Przedszkole Ożarowice 2.050,00

3.600

4300

Zakup usług pozostałych

Przedszkole Tąpkowice 1.000,00

Przedszkole Ożarowice 2.100,00

3.100

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Przedszkole Tąpkowice 250,00

Przedszkole Ożarowice 250,00

500

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Przedszkole Tąpkowice 300,00

Przedszkole Ożarowice 300,00

600

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Przedszkole Ożarowice 600,00

600

80110

Gimnazja

3.500

3.500

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

800

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1.000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1.000

852

Pomoc społeczna

3.371,13

3.371,13

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3.371,13

3.371,13

3110

Świadczenia społeczne

3.371,13

3119

Świadczenia społeczne

3.371,13

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.030.000

1.030.000

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1.030.000

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

1.000.000

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

90095

Pozostała działalność

1.030.000

4300

Zakup usług pozostałych

1.030.000

Razem

1.356.071,13

1.356.071,13

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 852

Decyzją nr FB.I.3011/328/41/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku Wojewoda Śląski zwiększył dotację celową o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec - wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

Decyzją nr FB.I.3011/367/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku Wojewoda Śląski zmniejszył dotację celową o kwotę 3.900 zł, z uwagi na nadwyżkę środków na wypłatę zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑08‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑08‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
10‑09‑2008 09:40:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie